Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  211.1/2021/SK

B U R M I S T R Z A  M I A S T A  S A N D O M I E R Z A

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 232  ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305
z późn. zm.)

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIX/324/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041 z późn. zm:

  1. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

 

DOCZałącznik Nr 1 do zarządzenia nr 211.1-2021-SK - wykaz przedsięwzięć do WPF.doc (564,71KB)
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 211.1/2021/SK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dn. 30 września 2021 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do zarządzenia „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w roku 2021:

-  w pozycji 1.1.2.1 w zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego
w Sandomierzu” w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju
w limicie wydatków w 2021 r. w miejsce kwoty 3.007.573,80 zł wpisuje się kwotę 3.017.573,80 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 5.751.736,71 zł.

-  w pozycji 1.1.2.2 w zadaniu pn. „Przebudowa i Nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju w limicie wydatków w 2021 r. w miejsce kwoty 4.724.334,93 zł wpisuje się kwotę 4.714.334,93 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 4.776.203,93 zł.

PDFZarządzenie nr 211 1 2021 SK.pdf (2,54MB)