Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 211/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 6057 o kwotę 4 615 500,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 2 100 300,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł

RAZEM: 6 760 800,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 6067 o kwotę 4 615 500,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60004 § 6069 o kwotę 2 100 300,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4340 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

RAZEM: 6 760 800,00 zł

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.                            

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

  1. w dziale 600 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 60004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez:

 -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4.615.000,00 zł

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2.100.300,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

6067 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4.615.000,00 zł,

6069 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2.100.000,00 zł;

celem zabezpieczenia środków na zakup nowego taboru autobusowego
o niskiej emisji substancji szkodliwych w ramach Projektu RPSW.03.04.00-26-0022/17 pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zakup nowych autobusów nie tylko zmniejszy emisję substancji szkodliwych, ale również wpłynie na poprawę jakości publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.

  1. w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
  1. w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

4340 (Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych) o kwotę 30.000,00 zł,

w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3. W trakcie realizacji robót wynikła potrzeba wymiany drzwi wejściowych do budynku, gdyż ich stan techniczny nie spełnia odpowiednich właściwości użytkowych – rozszczelnienia, które negatywnie wpływają na energooszczędność budynku. Poza tym drzwi nie spełniają warunków technicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe na pokrycie wydatku przesunięto z działu 758 (Różne rozliczenia) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne) z paragrafu 4810 (Rezerwy).

  1. w rozdziale 70095 (Pozostała działalność) poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. Przebudowa i Nadbudowa  Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10.000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu o kwotę 10.000,00 zł;

Przesunięcie środków finansowych jest niezbędne do wykonania robót, które wpłyną na poprawę estetyki parku oraz zabezpieczą elementy małej architektury typu kosze na odpady oraz stojaki na rowery przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Oba zadania tj. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” (2015-2021) i „Przebudowa i Nadbudowa  Miejskiej Biblioteki Publicznej  wraz z wyposażeniem” (2015-2021) realizowane są w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju.

  1. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez:

 -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę 5.000,00 zł

 - zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością opłacenia usług nieobjętych dotychczasowymi umowami.

  1. w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. , z późn. zm.:

- w poz. 8.1 w zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” w kolumnach:

5 - łączne nakłady finansowe – w miejsce kwoty 5.741.736,71 zł wpisuje się kwotę 5.751.736,71 zł

6 - rok budżetowy 2021 – w miejsce kwoty 3.007.573,80 zł wpisuje się kwotę 3.017.573,80 zł

7 – dochody własne jst - w miejsce kwoty 46.310,07 zł wpisuje się kwotę 56.310,07 zł;

- w poz. 8.2 w zadaniu pn. „Przebudowa i Nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” w kolumnach:

5 - łączne nakłady finansowe – w miejsce kwoty 4.786.203,93 zł wpisuje się kwotę 4.776.203,93 zł

6 - rok budżetowy 2021 – w miejsce kwoty 4.724.334,93 zł wpisuje się kwotę 4.714.334,93 zł

7 – dochody własne jst – w miejsce kwoty 106.119,46 wpisuje się kwotę 96.119,46 zł.

PDFZarządzenie nr 211 2021 SK.pdf (1,01MB)
XLSZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 211-2021-SK.xls (57,00KB)