Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.

Protokół Nr 9/3/2021

Komisji Statutowej

z dnia 6 października 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:25

Posiedzeniu przewodniczył radny Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Andrzej Lebida.

Radny spóźniony: Robert Kurosz.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu komisji jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Statutowej.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. dr. Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających
  w strukturze Gminy Sandomierz;
 5. Sprawy różne, wnioski komisji;
 6. Zamknięcie obrad.

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie.

Wynik Głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali ponownie zaktualizowaną wersję Statutu Miasta Sandomierza. Następnie poprosił o przedstawienie kolejnych uwag.

Sebastian Rutyna Inspektor Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawił uwagi wniesione przez Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.
 2. § 10 ust. 7 i w § 12 zastępuje się sformułowanie „Przewodniczący organu wykonawczego” sformułowaniem „Kierownik”.
 3. § 13 otrzymuje brzmienie: „W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, które mogą być jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi”.
 4. W § 1 ust. 1 Załącznik Nr 6 skreśla się sformułowanie: „stałych i nadzwyczajnych”.     
 5. W § 1 ust. 2 Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie: „Zapoznanie się z półrocznym i rocznym sprawozdaniem z realizacji budżetu”.

Na posiedzenie Komisji Statutowej przybył radny Robert Kurosz. Komisja obraduje w pięcioosobowym składzie. 

Następnie Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza przedstawiła swoje uwagi, jak niżej:

 1. W § 13 ust. 4 wyraz „Gmina” zastępuje się wyrazem „Miasto”. 
 2. W § 19 ust. 1 pkt 10 skreśla się wyraz „Komisja”.
 3. W § 39 ust. 5 skreśla się powtórzenie „w danym”.
 4. W treści § 79 zmianie ulega paragraf 87 ust. 1 na 73 ust. 1.
 5. § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków publicznych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady”.
 6. § 101 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków publicznych, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady”.
 7. Skreśla się § 127 w całości.

Nowe brzmienie § 93 ust. 2 i § 101 ust. 2 zostało uzgodnione w toku dyskusji z obecnym dr. Piotrem Kossakiem Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Więcej uwag, co do treści statutu nie zgłoszono.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji poddał ww. zmiany pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wszystkich zaproponowanych zmian.

Radny Robert Kurosz wyraził nadzieje, że wszystkie zmiany w statucie są zgodne z prawem. Dodał, że wojewoda może mieć szereg uwag co do treści statutu.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że nie można mieć do końca pewności. Dodał, że wojewoda może uchylić w całości podjętą uchwałę lub wskazać błędy z prośbą o ich wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Więcej uwag nie było.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza i poddał projekt uchwały pod głosowanie:

 Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały. Dodał, że jest on pokłosiem zmian zawartych w § 14 nowego Statutu Miasta Sandomierza. 

Uwag nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały opiniuje pozytywnie.

Ad. 5

Sprawy różne, wnioski komisji;

Członkowie komisji nie zgłosili uwag ani wniosków.

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Statutowej

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz