Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.

Sandomierz, 2021-10-04

NK.6220.2.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach znak : WOO-II.4221.31.2021.KS.2 z dnia 15 września 2021 r.  w dniu 29.09.2021 r. Wnioskodawca Pan Robert Mazur Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo – Rozrywkowe ul. M. Brzeskiego 12, 27 - 600 Sandomierz reprezentowany  przez  pełnomocnika Pana Grzegorza Bujaka  Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce przedłożył  uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Sandomierza, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (właściwy do dokonania uzgodnienia)

Uzupełniony materiał dowodowy dokumentację Wnioskodawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – jako uzupełnienie materiału dowodowego przed uzgodnieniem warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przedmiotowa sprawa zalicza się do spraw szczególnie skomplikowanych. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Przedłużenie postępowania związane jest koniecznością uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

W związku z powyższym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    w chwili obecnej nie jest możliwe.

W świetle art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego przy Placu Poniatowskiego 1 pok.110  w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 -15.15  ) i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,  w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

 Naczelnik Wydziału

 

Otrzymują :

1. Pan Grzegorz Bujak Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce pełnomocnik Inwestora;

2. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3. aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie 2 sygn NK 6220 2 2021 DMI.pdf (928,54KB)