Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.

Sandomierz, 2021-10-04

NK. 6220.2.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wymagającej udziału społeczeństwa

Burmistrz Miasta Sandomierza

podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych”, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny w związku  z uzupełniniem raportu  oddziaływania na środowisko, po upływie ogłoszonego pierwotnie terminu udziału społeczeństwa w ww. sprawie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Inwestora Pana Roberta Mazur  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo   – Rozrywkowe ul. M. Brzeskiego 12, 27 -600 Sandomierz reprezentowanego  przez  pełnomocnika Pana Grzegorza Bujaka  Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że:

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie  w terminie 30 dni tj. od 06.10.2021 r. do 05.11.2021 r.  włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3,  27-600 Sandomierz;

ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sandomierza. Uwagi  lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta  Sandomierza .

Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ( właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia)

Z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także ze stanowiskiem organu współdziałającego, jeżeli stanowisko to będzie dostępne w terminie składania uwag i wniosków ), można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu w Wydziale Nadzoru Komunalnego pok. 110 w grodzianach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego   w Sandomierzu,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,

- zamieszczenie na stronie internetowej www.sandomierz.pl,

- aa.

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

 

Do wiadomości :

1. Pan Grzegorz Bujak Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce  - pełnomocnik Inwestora.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

PDFObwieszczenie 1 sygn NK 6220 2 2021 DMI.pdf (771,57KB)