Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3 i 3a oraz art. 45 ust. 1 pkt. 1–3, 7–8, 11 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody obiekt przyrody ożywionej - drzewo: Dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o wysokości 18 m i szerokości korony 22 m, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 352 cm znajdujący się na dz. ewid. nr 1150/2 w obrębie 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, stanowiącej własność Caritas Diecezji Sandomierskiej przy ul. Opatowskiej 10 w Sandomierzu Lewobrzeżnym. Współrzędne geodezyjne (x;y) drzewa, zgodnie z GSO (PL-1992) wynoszą: 316275,03; 694215,94. 2. Mapa przedstawiająca usytuowanie pomnika przyrody w terenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody tj. drzewa, o którym mowa w § 1. ust. 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, historycznych i kulturowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomnika przyrody;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. 1. W ramach ochrony czynnej pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się:
1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymania stanu właściwego oraz realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełniania jego braków;
3) ochronę drzewa w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego;
4) możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 należą do obowiązków sprawującego nadzór nad pomnikiem przyrody.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza.pdf (587,94KB)

DOCXUzasadnienie XLI/401/2021.docx (6,70KB)

PDFZalacznik1 XLI/401/2021.pdf (287,55KB)

PDFUchwała Nr XLI-401-2021 - głosowanie.pdf (922,26KB)