Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (teks jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr IX/70/2007 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania: konserwacja nagrobka Antoniego Leopolda Winnickiego w sektorze II, nagrobka Ludmiły Szpot w sektorze III, nagrobka Feliksa Praszkiewicza w sektorze II, nagrobka rodziny Pietrzykowskich w sektorze II, nagrobka Katarzyny Brody i Maryanny Szymczyk w sektorze III, nagrobka Józefy Ikwicińskiej w sektorze III.
§ 2. Dotacja celowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2021 rok, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji celowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Społecznym Komitetem Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu a Gminą Sandomierz. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.pdf (199,58KB)

DOCXUzasadnienie XLI/400/2021.docx (5,61KB)

PDFUchwała Nr XLI-400-2021 - głosowanie.pdf (925,12KB)