Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 200/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 0,02 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 3250 o kwotę 2 000,00 zł

RAZEM: 2 000,02 zł                                                                                                                      

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 0,02 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł

RAZEM: 2 000,02 zł                                                                                                                       

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

  1. w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast/miast na prawach powiatu) poprzez:

-  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 0,02 zł.

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – o kwotę 0,02 zł

celem przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co wynika z art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  1. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) poprzez:

 -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

 3250 (Stypendia różne) – o kwotę 2.000,00 zł

 - zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za prace redakcyjno-organizacyjne związane z wydaniem publikacji książkowej pt. „Sandomierskie żywoty średniowiecznych władców Polski” autorstwa dr Romana Chyły oraz prof. dr hab. Feliksa Kiryka.

PDFZarządzenie nr 200 2021 SK.pdf (291,42KB)