Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.; dalej: Statut) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* "na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych" (dalej: skarga) i postanawia się o jej przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. § 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza o sposobie załatwienia skargi.
§ 4. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Sandomierza i powiadomienie o tym fakcie skarżących, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (7,14KB)