Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 25/6/2021

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 19 sierpnia 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Jacek Dybus, Pan Sylwester Łatka.

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pan Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.

4.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu Pana Krzysztofa Szatana.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Panią Barbarę Rajkowską, która przygotowała powyższy dokument na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Naczelnik Wydziału GN rzetelnie omówiła uzasadnienie do uchwały.

Radny Andrzej Bolewski oświadczył, że Gmina Sandomierz zamierza przystąpić do Programu „Senior+” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego rozważa możliwość utworzenia i prowadzenia „Domu Pobytu Dziennego Seniora” w budynku nieczynnej wymiennikowni ciepła przy ul. K.K. Baczyńskiego. Nabór wniosków do drugiej edycji „Senior+” ma zostać ogłoszony na przełomie listopada/grudnia bieżącego roku. Koszt dokumentacji projektowej wynosiłby ok. 35.000 złotych.

Radny Tomasz Malinowski zapytał, czy ww. budynek o powierzchni użytkowej 86 m2 będzie wystarczający?

Radny Andrzej Bolewski dodał, że przewidziana będzie jego rozbudowa o część rehabilitacyjną.

Pan Janusz Stasiak oznajmił, że po lewej stronie Sandomierza jest również zapotrzebowanie na ww. obiekt dla seniorów. Obecnie poszukiwana jest dogodna lokalizacja na ten cel. 

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Krzysztof Szatan.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby przemyśleć o umieszczeniu tężni solankowej w Piszczelach. Z kolei, radny Andrzej Lebida nie zgodził się z tą propozycją twierdząc, że jeśli gmina zdecyduje się na druga tężnię tym razem po lewej stronie Sandomierza to najlepszą lokalizacją byłby „Ogród Saski”.

Wobec braku uwag i wniosków radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Przewodniczący komisji zapoznał jej członków z pismami:

1.Odpowiedź (znak: NK.7021.161.2021.RBOD) z dnia 05.07.2021 r. na wnioski komisji znak: Or.0012.6.8.2021.ML z dnia 21.06.2021 r.

Radny Andrzej Lebida zasugerował, aby wzdłuż ulicy Staromiejskiej umieścić szykany drogowe.

Na posiedzenie komisji został poproszony Pan Tadeusz Dusak - Przedstawiciel Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego, w celu odpowiedzi nt. ewentualnego montażu progów zwalniających lub szykan ww. lokalizacji.

Radny Andrzej Bolewski nie zgodził się z przedmówcą i oznajmił, że tylko wzmożone patrole policji oraz egzekwowanie kar w postaci mandatów może przyczynić się do przestrzegania znaków ograniczających ruch przez kierowców. Zastępca Burmistrza wspólnie z przewodniczącym komisji zwrócili się z prośbą do obecnego Pana Tadeusza Dusaka o wystosowanie pisma do służb mundurowych, aby zwiększyli patrole wzdłuż ul. Staromiejskiej.  

2.Odpowiedź Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu (znak: PEC/TR/203/2021 z dnia 23.06.2021 r.) w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie kotłowni „Rokitek” oraz przewidzianej wycinki drzew na ten cel.

1.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 03.08.2021 r.) oraz odpowiedź GN.0003.7.2021.EDU z dnia 16.08.2021r.

2.Wniosek Pana L.D.*) z dnia 12.07.2021 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia pisma dot. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierz  - osiedle „Okrzei”.

Komisja zajęła stanowisko w przedmiotowej sprawie posiłkując się opinią Pana Piotra Paszkiewicza, iż punktowa zmiana ww. planu wymaga zachowania takiej samej procedury i środków pieniężnych jak przy opracowaniu nowego planu. Radna Renata Kraska zasugerowała, aby we wrześniu komisja  zawnioskowała do Burmistrza Sandomierza o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2022 rok na aktualizacje Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w mieście.

3.Grupy mieszkańców i właścicieli posesji przy ul. Kruczej w Sandomierzu z dnia 10.08.2021 r. (data wpływu 16.08.2021r.) dot. inwestycji drogowych w rejonie nowo powstającego osiedla bloków przy ul. Okrzei.

Naczelnik Wydziału UA zadeklarował przygotowanie pisemnej odpowiedzi wraz z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego dla mieszkańców.    

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.