Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Protokół Nr 22/4/2021

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 20 sierpnia 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Piotr Maszczak, Pani Adrianna Wójcik – Pracownicy Wydziału RPI,

Obecni:

Radny Piotr Chojnacki,

Mieszkańcy Sandomierza:

Pani Z.W.*), Pan Z.P.*).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierza na lata 2021-2030.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

5.Zapoznanie z dokumentacją projektową przebudowy placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

6.Bieżąca informacja nt. kluczowej inwestycji – budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis. 

7.Informacja w sprawie realizacji zadania dot. budowy miejskiego oświetlenia ulicznego.

8.Sprawy różne, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Sandomierza na lata 2021-2030.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Piotra Wójtowicza w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału RPI  oznajmił, że powyższy projekt uchwały oraz kolejny w punkcie 4. porządku obrad przedstawi wspólnie, ponieważ są ze sobą integralnie powiązane. Mecenas Zygmunt Hara – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - przedstawił pisemne uwagi i wątpliwości dot. nieprecyzyjnych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym w kwestii porozumień międzygminnych oraz przygotowania /realizacji strategii rozwoju oraz obowiązku publikacji dokumentu w dzienniku urzędowym (art.10g ust.4).

Po rzetelnym omówieniu specyfiki dokumentów wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że dzięki opracowanym strategiom istnieje szansa integracji gmin i aplikowanie o środki pieniężne.

Radny Janusz Poński zapytał, czy czwórporozumienie gmin zostało sformalizowane? Pan Piotr Wójtowicz odparł, że czwórporozumienie obecnie funkcjonuje jako ciało doradczo-konsultacyjne. Na jego podstawie w zeszłym roku została złożona wspólna fiszka do Krajowego Planu Odbudowy na zakup taboru autobusowego, aby wzmocnić komunikację pomiędzy czterema miastami. Wniosek jest w dalszym ciągu procedowany, a wyniki powinny zostać ogłoszone na jesieni br.

Pani Z.W.*) zasugerowała, aby skuteczniej informować mieszkańców o spotkaniach poświęconym programowi rewitalizacji we wszystkich mediach. Umożliwi to uczestnictwo osobom zainteresowanym tematem.

Wobec braku pytań radny Janusz Poński przystąpił do głosowania powyższego projektu uchwały.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej
Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Przewodniczący komisji wobec braku uwag wśród Państwa radnych przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Zapoznanie z dokumentacją projektową przebudowy placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Krzysztofa Kwiecińskiego, który powiadomił, że gmina w 2020 roku zleciła realizację prac projektowych mających na celu wprowadzenie rozwiązań optymalizacyjnych do opracowanej w 2017 roku dokumentacji dotyczącej rewitalizacji sandomierskiego placu targowego przy ul. Przemysłowej. Kierownik referatu TI szczegółowo przedstawił zakres robót ww. inwestycji bazując na mapie projektowej zagospodarowania terenu giełdy.

Radny Janusz Poński zasugerował, aby przeznaczyć część ogrodzenia na umieszczenie reklam/ogłoszeń. Zwrócił uwagę również na zwiększenie punktów poboru energii i zasilania przewidzianych na zorganizowane eventy.  

Z kolei, radny Tomasz Malinowski zapytał czy ogrodzenie w całości zostanie wymienione wraz z oświetleniem?

Pan Krzysztof Kwieciński potwierdził wymianę ogrodzenia oraz utworzenie sieci elektroenergetycznej, na podstawie której zostaną rozmieszczone energooszczędne latarnie oświetlające targowisko.

Radny Piotr Chojnacki zapytał, czy została przewidziana w przyszłości obsługa wjazdowa, która wskazywała wolną część placu dla samochodów wjeżdżających w poniedziałek i sobotę, kiedy ruch jest największy? Czy nadal będzie możliwość rezerwacji miejsc? Czy zniesiona opłata targowa powróci czy wciąż będzie tylko obowiązywać opłata eksploatacyjna? Zasugerował, że należy pomyśleć o innej funkcji placu niż tylko giełda.

Pan Janusz Stasiak potwierdził, że rezerwacja miejsc postojowych nadal będzie obowiązywać. Natomiast w kwestii opłat, Zastępca Burmistrza nie potrafił odpowiedzieć, ponieważ jest ona związana z sytuacją pandemii koronawirusa w kraju.  

Mieszkanka Sandomierza zapytała, dlaczego nie zostaną położone panele fotowoltaiczne na dachach giełdy? Pan Janusz Stasiak odparł, że w tej kwestii decyzję podejmuje zarządca obiektu.

Wobec braku pytań Przewodniczący komisji przystąpił do omówienia kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Bieżąca informacja nt. kluczowej inwestycji – budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis. 

         Radny Janusz Poński ponownie zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji przez Pana Krzysztofa Kwiecińskiego, który oświadczył, że została podpisana umowa z firmą INKOP z Tarnobrzega. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (czyt.: GDDKiA), która udostępniła w materiałach przetargowych koncepcję zarówno mostu, jak i całej trasy Lwowskiej Bis uzgodnionej na etapie wydawania decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach inwestycji. W dokumencie zawarte są m.in. wyznaczenie obszaru terenu oraz zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko. Biuro projektowe przedstawi inwestorowi w najbliższych miesiącach rekomendowane warianty  rozwiązań przebiegu inwestycji. Gmina będącą stroną przedsięwzięcia zostanie powiadomiona o projekcie rekomendowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do której będzie można się odnieść.  Termin zakończenia inwestycji szacowany jest na 2024 rok, a koszt opiewa na sumę 68 milionów złotych.

Radny Janusz Poński zwrócił się z prośbą do Kierownika referatu TI o informowaniu komisji o dalszych krokach ww. inwestycji.

Pani Z.W.*) zapytała, gdzie będzie zlokalizowane miejsce dla zaplecza budowy mostu po lewej stronie Sandomierza?

Pan Krzysztof Kwieciński odparł, że prawdopodobnie w pasie terenu, który należy do GDDKiA. 

Ad.7

Informacja w sprawie realizacji zadania dot. budowy miejskiego oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący komisji zwrócił się do przedstawicieli Wydziału RPI o przybliżenie przebiegu inwestycji dot. wymiany oświetlenia ulicznego.

Pan Piotr Maszczak powiedział, że obecnie montaż lamp jest wykonywany w różnych częściach miasta pomimo harmonogramu wykonawcy. Wynika to z braku wystarczającej ilości opraw ledowych.

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę, że mieszkańcy zgłaszają, iż światło jest zbyt mało intensywne i jest ciemno?

Z kolei Pan Krzysztof Kwieciński odparł, że ledowe światło świeci w kształcie elipsy. Dopóki nie zostanie zakończona całkowicie inwestycja lampy są ustawione na ok. 80% mocy. Po dokonaniu weryfikacji przez wykonawcę zamontowanego oświetlenia, system komputerowy będzie sterował jasnością.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o zabezpieczenie miejsca rozkopu na płycie Placu 3-go Maja oraz skierowanie nagrania z monitoringu do Straży Miejskiej/Policji celem wyciągnięcia konsekwencji niszczenia wkładki przy fontannie. Mówczyni zaapelowała o umieszczenie dodatkowej latarni w okolicy ul. Koseły 16-20.

Radny Tomasz Malinowski zapytał, czy system sterowania lampami będzie kompatybilny z innymi oprawami, które są wymienione, np. na ul. Partyzantów?

Pan Piotr Maszczak odpowiedział, że całe, stare ledowe obwody pozostaną wpięte do systemu.

Radny Janusz Poński zapytał, kto będzie konserwował oprawy? Kiedy jest planowany  termin ukończenia zadania?

Pan Piotr Maszczak oznajmił, że konserwacja będzie spoczywać na Referacie Techniczno-Inwestycyjnym. Szacowany termin ukończenia inwestycji to ok. 25 października br. Mimo wszystko, trzeba wziąć pod uwagę problem z dostawami opraw, który sygnalizuje wykonawca już w tym momencie.

Ad.8

Sprawy różne, wnioski komisji.

Pani Z.W.*) poprosiła o wgląd w projekty znaków, tzw. „witaczy” dla turystów wjeżdżających do Starego Miasta.

Przewodniczący komisji oznajmił, że na kolejnych posiedzeniach komisji jej członkowie zapoznają się z przytoczonymi wyżej projektami.

Radny Janusz Poński poprosił o zeskanowanie pism skierowanych do komisji protokolantowi biura Rady i rozesłanie na adresy mailowe członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.