Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 193/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa  się dochody w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6257 o kwotę 5 933,61 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6259 o kwotę 168,48 zł

RAZEM: 6 102,09 zł 

                                                                                                                    

§ 2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 6 500,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1 300,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 3250 o kwotę 1 000,00 zł

RAZEM: 33 800,00 zł 

                                                                                                                 

§ 3. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4340 o kwotę 6 500,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6057 o kwotę 5 933,61 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 168,48 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 1 300,00 zł

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł

RAZEM:  39 902,09 zł                                                                                                                    

 

§ 4. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.                                   

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

  1. w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
  1. w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
  2. w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) – o kwotę 6.500,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

4340 (Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych)
o kwotę 6.500,00 zł,

w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3.

  1. w rozdziale 70095 (Pozostała działalność) poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w paragrafie:

6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z budżetu środków europejskich) o kwotę 5.933,61 zł

6259 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z budżetu państwa)
o kwotę 168,48 zł oraz

          - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 5.933,61 zł

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 168,48 zł;

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodowane są zapisami Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-03 do umowy, w zakresie zmiany udziału procentowego dofinansowania z budżetu państwa i UE
w zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” (2015-2021), realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju.

  1. w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) poprzez:

       -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1.300,00 zł.

         - zwiększenie wydatków w paragrafie:

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – o kwotę 1.300,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla aktorki promującej miasto podczas Weekendu Krzemienia Pasiastego.  W ramach wydarzenia odbędzie się sesja zdjęciowa w sandomierskim zamku oraz
w przestrzeni miasta, której efektem będzie 10 fotografii z wizerunkiem Wykonawcy w artystycznej biżuterii. Fotografię będą wykorzystywane do publikacji w mediach społecznościowych i tradycyjnych przez 12 miesięcy.

  1.  w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez:

       -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę 25.000,00 zł

         - zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 25.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków celem zawarcia Aneksu do Umowy powierzenia utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni miejskiej na terenie Sandomierza, w związku z oddaniem do użytkowania po rewaloryzacji Parku Miejskiego.

  1.  w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) poprzez:

       -  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

 3250 (Stypendia różne) – o kwotę 1.000,00 zł

         - zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do organizacji wydarzenia pod hasłem „Weekend Krzemienia Pasiastego”, który odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3-5 września 2021 r.

5) w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. , z późn. zm. w poz. 5.1 w zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”
w kolumnach:

5 - łączne nakłady finansowe – w miejsce kwoty 5.735.634,62 zł wpisuje się kwotę 5.741.736,71 zł

6 - rok budżetowy 2021 – w miejsce kwoty 3.001.471,71 zł wpisuje się kwotę 3.007.573,80 zł

12 - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - w miejsce kwoty 261.528,63 zł wpisuje się kwotę 261.697,11 zł

13 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - w miejsce kwoty 1.693.633,01 zł wpisuje się kwotę 1.699.566,62 zł

 

XLSzał 3_ do zarz 193.xls (54,50KB)
 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec