Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty 2

RZP.271.2.4.2021.WSL
Sandomierz, 2021-09-08

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI OKREŚLONEJ W PKT. 6.5.2. PPKT. 18) I 19) WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO , EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

 

Dot. wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej
w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”,  w skład którego wchodzi :

Część 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 4  przy ul. Mickiewicza 39,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

 

Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
.

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129
ze zm.) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 ppkt. 18) i 19) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje, iż w związku
z odstąpieniem od zawarcia umów (na część 1 i część 2) Wykonawcy - Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka
ul. Domaszowska 106/107 25-420 Kielce,
zawarte zostaną umowy z kolejnymi Wykonawcami którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskali kolejną najwyższą liczbę punktów tj.

 

Dla części 1 (Zadania 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice. Wartość brutto oferty  40 221,00 zł .

Dla części 2 (Zadania 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - USŁUGI BUDOWLANE
„M-DR” Daniel Rugała ul. Wydryńska 30 25-331 Kielce
. Wartość brutto oferty  39 360,00 zł .

Umowy dot. postępowania jw. zostaną zawarte po przesłaniu Wykonawcom drogą elektroniczną niniejszej informacji.

 

 

PDFInformacja o wyborze oferty 2 ( Baza Konkurencyjności , BIP ).pdf (1,19MB)