Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 25/2021/GN z dnia 22.01.2021r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Maciejowskiego 11
    w Sandomierzu, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/168 i 1500/257 o pow. 0,4410 ha. Powierzchnia lokalu wynosi 43,10m2. Składa się on z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu i przynależnej piwnicy (III piętro).

Cena wywoławcza wynosi – 148.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1 %.

Wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.02.2021r. (wpływ na konto) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 z dopiskiem „ wadium – lokal przy ul.  Maciejowskiego 11/8”

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Maciejowskiego 8
    w Sandomierzu, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/189 i 1500/193 o pow. 0,3041 ha. Powierzchnia lokalu wynosi 42,20m2. Składa się on z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu i przynależnej piwnicy (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi –143.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1 %.

Wadium w pieniądzu w wysokości 14.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.02.2021r. (wpływ na konto) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 z dopiskiem „ wadium – lokal przy ul.  Maciejowskiego 8/15”

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych nie założono księgi wieczystej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu lokali na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.06.2020r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące lokali: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia-bez obciążeń.

Uczestnik przetargu winien mieć ze sobą dowód tożsamości, oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny lokalu mieszkalnego i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności małżeńskiej) lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona)
i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży lokalu przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem lokalu pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

e-mail: edyta.duma@um.sandomierz.pl, ,

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec     

PDFOgłoszenie o przetargach.pdf (797,72KB)
DOCXOświadczenie uczestnika przetargu.docx (17,19KB)
PDFOświadczenie uczestnika przetargu.pdf (225,80KB)
DOCXWarunki I przetargów.docx (27,75KB)
PDFWarunki I przetargów.pdf (1,07MB)
DOCZarządzenie Nr 25-2021-GN.doc (31,00KB)
PDFZarządzenie Nr 25-2021-GN.pdf (349,64KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (558,05KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych bip.doc (28,50KB)