Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 10g ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta w Sandomierzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030, pomiędzy następującymi gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwen.pdf (496,20KB)

DOCXUzasadnienie XL/394/2021.docx (6,20KB)

PDFZalacznik1 XL/394/2021.pdf (236,25KB)

PDFgłosowanie XL-394-2021.pdf (922,39KB)