Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 5 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art.7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Sandomierzu Nr 533/2021 z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg publicznych poprzez wyłączenie z użytkowania, jako dróg publicznych oraz pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach – Delegatura w Sandomierzu, pozbawia się kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych, następujące drogi:
1) publiczną drogę gminną nr 374114 T – Pl. Mały Rynek, usytuowaną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1282/2 obręb Sandomierz Lewobrzeżny, o łącznej powierzchni 0,3134 ha,
2) publiczną drogę gminną nr 374098 T – ul. Podwale Dolne, usytuowaną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1247/5 obręb Sandomierz Lewobrzeżny, o łącznej powierzchni 0,4426 ha,

§ 2. Położenie i przebieg dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych przez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych.pdf (1,41MB)

DOCXUzasadnienie XL/389/2021.docx (6,37KB)

PDFZalacznik1 XL/389/2021.pdf (1,16MB)

PDFgłosowanie XL-389-2021.pdf (919,21KB)