Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt i art.. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021.1372 t.j. z poźn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020.1944 t.j.z późn. zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Sandomierz od Gminy Dwikozy częścizadania publicznego dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego, celem zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dwikozy, w zakresie komunikacji zbiorowej, polegającej na przewozie osób.
2. Przejęcie od Gminy Dwikozy części zadania publicznego, o którym mowaw ust. 1, nastąpi na podstawie porozumienia międzygminnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wojciech Czerwiec

 

 

UZASADNIENIE

 

 

PDF   Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Dwikozy części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia..pdf (205,51KB)

DOCXUzasadnienie XL/388/2021.docx (6,12KB)

PDFgłosowanie XL-388-2021.pdf (920,71KB)