Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2021.1372 t.j. z późn. zm.), i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2020.1944 t.j.z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jestGmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów wprowadza się następujące zmiany:
1 zmienia się załącznik nr 1 i nr 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załączniknr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wojciech Czerwiec

 

 

UZASADNIENIE

 

 

PDF   Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sand.pdf (532,52KB)

DOCXUzasadnienie XL/387/2021.docx (5,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 XL/387/2021.docx (14,18KB)

DOCXZałącznik nr 2.1 XL/387/2021.docx (6,93KB)

DOCXZałącznik nr 2.2 XL/387/2021.docx (7,95KB)

DOCXZałącznik nr 2 XL/387/2021.docx (9,32KB)

PDFgłosowanie XL-387-2021.pdf (925,45KB)