Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze ofery

 RZP.271.2.4.2021.WSL                                         Sandomierz, 2021-08-30

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dot. wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”,  w skład którego wchodzi :

Część 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

 

Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
.

 

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje, iż w postępowaniu jw.:

 

 1. Dla części 1 (Zadania 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” wybrał ofertę złożoną przez Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka ul. Domaszowska 106/107
  25-420 Kielce.
  Oferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia do złożenia oferty z dnia 29.07.2021r. , nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 8 na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena – waga kryterium 70%, doświadczenie zawodowe – waga kryterium 30%)

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Punktacja wg. poniższej tabeli. 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena (70%)

Doświadczenie zawodowe - 30%

Punktacja ogółem

1.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37. 26-020 Chmielnik

1,90 pkt.

3 pkt.

4,90 pkt.

2.

USŁUGI BUDOWLANE
„M-DR” Daniel Rugała

ul. Wydryńska 30

25-331 Kielce

3,11 pkt.

3 pkt.

6,11 pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena (70%)

Doświadczenie zawodowe - 30%

Punktacja ogółem

3.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ul. Klonowa 13

99-340 Krośniewice

3,43 pkt.

3 pkt.

6,43 pkt.

4.

COBE Sp. z o.o.  z siedzibą
w Warszawie  ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa

3,45 pkt.

1 pkt.

4,45 pkt.

5.

AGNIESZKA STĘPIEŃ Rady Konstruktora.pl

ul. J. Piłsudskiego 4/9

25-431 Kielce

---

---

Oferta nie była oceniona
w przyjętych kryteriach

6.

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

PROGRES Monika Płeszka

ul. Domaszowska 106/107

25-420 Kielce

 

7 pkt.

1 pkt.

8 pkt.

7.

P.H.U. „RABUD” mgr inż. Tomasz Rabęda

PRACOWNIA BUDOWLANA

ul. Żeromskiego 5

27-600 Sandomierz

---

---

Oferta nie była oceniona
w przyjętych kryteriach

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Dla części 2 (Zadania 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy
  ul. Cieśli 2,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
  wybrał ofertę złożoną przez Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka ul. Domaszowska 106/107
  25-420 Kielce
  . Oferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia do złożenia oferty z dnia 29.07.2021r. , nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 8 na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena – waga kryterium 70%, doświadczenie zawodowe – waga kryterium 30%)

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Punktacja wg. poniższej tabeli. 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena (70%)

Doświadczenie zawodowe - 30%

Punktacja ogółem

1.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice

ul. Kielecka 37 

26-020 Chmielnik

2,52 pkt.

3 pkt.

5,52 pkt.

2.

USŁUGI BUDOWLANE
„M-DR” Daniel Rugała

ul. Wydryńska 30

25-331 Kielce

4,81 pkt.

3 pkt.

7,81 pkt.

3.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ul. Klonowa 13

99-340 Krośniewice

- - -

- - -

Oferta nie była oceniona
w przyjętych kryteriach

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena (70%)

Doświadczenie zawodowe - 30%

Punktacja ogółem

4.

COBE Sp. z o.o.  z siedzibą
w Warszawie  ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa

3,80 pkt.

1 pkt.

4,80 pkt.

5.

AGNIESZKA STĘPIEŃ Rady Konstruktora.pl

ul. J. Piłsudskiego 4/9

25-431 Kielce

- - -

- - -

 Oferta nie była oceniona
w przyjętych kryteriach

6.

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

PROGRES Monika Płeszka

ul. Domaszowska 106/107

25-420 Kielce

 

7 pkt.

1 pkt.

8 pkt.

7.

P.H.U. „RABUD” mgr inż. Tomasz Rabęda

PRACOWNIA BUDOWLANA

ul. Żeromskiego 5

27-600 Sandomierz

- - -

- - -

Oferta nie była oceniona
w przyjętych kryteriach

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.