Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 184/2021/OR

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372); art. 42 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); art. 104 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 47 Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 73/2019/Or Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, zmienionym Zarządzeniem nr 289/2019/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale III Obowiązki pracownika, w § 5 ust. 3 dodaje się pkt. „ł”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ł) dbanie o estetyczny ubiór stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków w szczególności należy unikać bardzo krótkich spódnic, krótkich spodni, elementów przeźroczystych w ubiorze, dużych dekoltów oraz nadmiaru biżuterii.”

  1. W rozdziale IV Czas Pracy, w  § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
    „1. W Urzędzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy.”
  2. W rozdziale IV Czas Pracy, w  § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim:

  1. Poniedziałek,  8.00 – 16.00
  2. Wtorek, Środa, Czwartek i Piątek, 7.00 – 15.00.”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do publicznej wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Z upoważnienia Burmistrza
Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie nr 184 2021 OR.pdf (200,70KB)