Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ

Burmistrza Sandomierza

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 - 2027

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), oraz § 4.1. Uchwały nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 298 Poz. 3080.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność na terenie Gminy Sandomierz.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są kwestie uregulowane w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027”

§ 3. Termin prowadzenia konsultacji wyznaczam na 21.01.2021 do 04.02.2021 r.

§ 4

  1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej.
  2. Złożenie propozycji, uwag i opinii przez podmioty o których mowa powyżej może nastąpić poprzez:
  1. przesłanie uwag lub opinii na adres: Urzędu Miasta w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierzu
  2. przesłanie uwag lub opinii na adres e-mailowy:
  3. złożenie uwag lub opinii poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.                  

§ 6. Zarządzam zamieszczenie projektu uchwały oraz informacji o terminie planowanych konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały do siedzib organizacji działających na terenie Sandomierza, których działalność statutowa obejmuje kwestie regulowane w projekcie uchwały.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 8. Opinie i uwagi uzyskane podczas konsultacji Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawi Burmistrzowi Sandomierza do dnia 12 lutego 2021 roku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.