Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art.7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1376), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Brzoskwiniową, zlokalizowaną na działkach nr ewid. 54/1, 54/25, 54/26, 54/4, 55/9, 56/6, 54/7, 55/12, 55/13, 56/9, 57/9, 59/1, 54/10, 55/16, 56/12, 59/4, obręb 0004 Poscaleniowy stanowiących własność gminy Sandomierz.
§ 2. Przebieg drogi gminnej wymienionej w §1 został określony w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,43KB)

PDFZalacznik1.pdf (320,15KB)