Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ 18/6/2021

KOMISJA REWIZYJNA

posiedzenie w dniu 27 lipca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pani Renata Kraska, Pan Marek Chruściel.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Lebida, Pan Janusz Poński, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Jacek Kuliga - Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu,

Pani Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji,

Pani Ewa Gleń - Kierownik Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu.

Obecna:

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Kontynuacja punktu w sprawie zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza wynikającego z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Kontynuacja punktu w sprawie zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza wynikającego z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Przewodniczący komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu w dniu 5 lipca br. została opracowana forma i sposób kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza.  Członkowie komisji uznali, że zbadają powyższe zagadnienie ujęte w planie pracy komisji na 2021 rok w postaci pytań skierowanych do Burmistrza Sandomierza.

Radny Sylwester Łatka powiadomił, że każdy z członków komisji otrzymał drogą mailową odpowiedzi na pytania celem wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Przewodniczący komisji ponownie odczytał treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi.

Radny Sylwester Łatka zapytał o przyczynę malejącej liczby podpisanych umów z przedsiębiorcami w porównaniu do 2020 roku?

Pani Angelika Kędzierska oznajmiła, że stan na 31 grudnia 2020 roku zadeklarowanych przedsiębiorców w systemie odpadów komunalnych wynosił 880. Obecnie umowy zostały zawarte z 666 przedsiębiorcami. Wykaz pozostałych podmiotów został skierowany do Straży Miejskiej celem przeprowadzenia kontroli i weryfikacji. 

Pan Janusz Stasiak dodał, że w ciągu miesiąca powinna zostać wyjaśniona sytuacja z firmami, które ogłosiły upadłość lub zawiesiły działalność ze względu na trudny 2020 rok w związku z pandemią koronawirusa.

Pan Jacek Kuliga oznajmił, że Straż Miejska jest w trakcie intensywnych działań ww. kierunku.

Pani Angelika Kędzierska powiedziała o ew. zmianach nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która m.in. rozszerza kompetencje Straży Miejskiej.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała o postępowanie w przypadku wychodzących gałęzi drzew poza teren posesji oraz o prowadzenie nadzoru przez gminę/urząd/zarządcę spółdzielni, w której mieszkania zostały wykupione przez mieszkańca, a są wynajmowane innym osobom. Mówczyni dodała, że wzdłuż ciągu sklepów na chodniku zlokalizowanym na ul. Por. T. Króla 1 nie ma ani jednego kosza na  śmieci.

Pani Angelika Kędzierska udzieliła rzetelnej odpowiedzi na powyższe pytania radnej.

Radny Marek Chruściel zapytał o uregulowania prawne dotyczące przedsiębiorców Starego Miasta i ilości produkowanych przez nich odpadów komunalnych. Dodał, że mieszkańcy zgłaszają nagminne podrzucanie śmieci do wiat śmietnikowych. Zasugerował, aby gmina ujęła w miejskim regulaminie utrzymania porządku i czystości zapis o szacunkowej liczbie wytwarzanych odpadów przez przedsiębiorców.

Komendant Straży Miejskiej  poparł przedmówcę i powiedział, że przedsiębiorca powinien odpowiadać za realną ilość generowanych odpadów komunalnych.

Radny Marcin Świerkula zapytał o sprawozdawczość z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu odbioru śmieci za 2020 rok oraz I. kwartał 2021 r.

Pani Angelika Kędzierska przedstawiła dane.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że odbiór odpadów wielkogabarytowych jest zbyt rzadki.

Radny Marcin Świerkula zapytał, czy odbudowa podpalonej altany śmietnikowej na ul. Portowej została zakończona i  czy fundusze przewidziane z ubezpieczenia pokryły całość prac?

Pani Angelika Kędzierska odparła, że koszty odbudowy poza ubezpieczeniem wyniosły poniżej 1.000 zł.

Pani Z.W.*) zaproponowała, aby na terenie Starego Miasta wybudować zamknięte wiaty śmietnikowe.

Członkowie komisji zapoznali się ze stanem zadłużenia za odpady komunalne na terenie miasta Sandomierza zreferowanym przez Panią Monikę Hill. Mówczyni dodała, że Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego poczynił wszelkie kroki w celu jego odzyskania.

Pan Jacek Kuliga powiedział, że niebawem zostanie uruchomiony monitoring wizyjny, który być może pozwoli na skuteczniejsze namierzenie osób podrzucających śmieci.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań w powyższym punkcie porządku obrad przystąpił do kolejnego.

Ad. 4

Sprawy różne.

Radny Sylwester Łatka powiedział, iż mimo zamkniętej wiaty śmietnikowej umieszczonej na ul. Słowackiego mieszkańcy podrzucają rzeczy stawiając je obok. Zdaniem mówcy, najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie kamery nad każdą wiatą śmietnikową.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zwróciła się z prośbą, aby na posiedzeniu Komisji Praworządności zaplanowanym w dniu 28 lipca br. został przedstawiony wykaz rozmieszczenia kamer przewidzianych w projekcie miejskiego monitoringu. 

Pani Z.W.*) zwróciła uwagę na ogromną ilość śmieci z wydarzeń/ imprez i festiwali pozostawionych na płycie Rynku.

Radny Marcin Świerkula zasugerował, aby przeprowadzić rozmowy z firmami zewnętrznymi odbierającymi śmieci, a także zasugerować im przystąpienie do kolejnego przetargu w przyszłym roku celem wprowadzenia konkurencji dla miejskiej spółki PGKiM.

Pan Janusz Stasiak przychylił się do słów przedmówcy i dodał, że we wrześniu odbędą się rozmowy, które ocenią sprzęt oraz predyspozycje potencjalnych firm zewnętrznych odbierających odpady komunalne.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.