Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

Protokół Nr 8/2/2021

Komisji Statutowej

z dnia 29 lipca 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 11:00

Godz. zakończenia obrad: 12:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Renata Kraska i Robert Kurosz.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu komisji jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Statutowej.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. dr. Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Zapoznanie się z opinią radcy prawnego Urzędu Miejskiego oraz omówienie nowej wersji Statutu Miasta Sandomierza;
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;
 5. Sprawy różne, wnioski komisji;
 6. Zamknięcie obrad.

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Zapoznanie się z opinią radcy prawnego Urzędu Miejskiego oraz omówienie nowej wersji Statutu Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali nową wersję Statutu Miasta Sandomierza. Następnie poprosił o uwagi i opinię radcę prawnego.

Dr. Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że nie ma uwag, co do treści nowego Statutu Miasta Sandomierza i jego opinia jest pozytywna.

Radny Jacek Dybus sformułował pytanie: Co z możliwością zakładania kół przez radnych?

dr. Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje możliwości tworzenia kół radnych. Niemniej jednak radni mogą zdecydować się na taki zapis i czekać na stanowisko nadzoru wojewody w tym zakresie.

Następnie członkowie rady omówili § 24 nowej wersji Statutu, który mówi o możliwości podejmowania przez radę: postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii.

W toku dyskusji pojawiło się stwierdzenie, że dotychczasowe orzeczenia sądów administracyjnych w tej sprawie stwierdzają nieważność tego typu zapisów. 

dr. Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że rada jako organ kolegialny może podejmować decyzje wyłącznie w formie uchwały.

Radny Janusz Poński powiedział, że różne są formy zajęcia stanowiska przez radę. Dodał, że rada może podejmować np. apele w drodze uchwały.

Członkowie komisji zdecydowali o nowym brzmieniu § 24 w następującej formie: „Rada może w formie uchwał podejmować”.

Następnie członkowie komisji pochylili się nad treścią § 51 ust. 3 nowej wersji Statutu, który brzmi: „Projekty uchwał są parafowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego”.

dr. Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że radca prawny nie może być nieformalną instancją w procesie legislacyjnym. Dodał, że treść przepisu powinna dopuszczać projekt uchwały pod obrady rady bez podpisu radcy prawnego.

W toku dyskusji członkowie komisji zdecydowali o nowym brzmieniu § 51 ust. 3, jak niżej:

„Projekty uchwał powinny być parafowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego”.

Na koniec członkowie komisji nie wyrazili zgody na zmiany w ilości komisji stałych rady miasta. W obecnie obowiązującym Statucie liczba komisji stałych wynosi 10. Członkowie komisji podkreślili znaczenie każdej komisji i jej wpływ na podejmowane decyzje.

Radny Janusz Poński powiedział, że nie powinno tworzyć się dużych komisji o szerokim spectrum działania. Dodał, że dotychczasowy podział jest właściwy.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że wszystkim członkom rady zostanie wysłana nowa treść Statutu Miasta Sandomierza uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany celem wniesienia przez radnych ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

Ad. 4

Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że wszyscy członkowie otrzymali projekt uchwały. Następnie przedstawił zmiany zaproponowane przez Burmistrza Miasta Sandomierza w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu Miejskiego dot. § 5 projektu uchwały odnoszące się do składu kapituły, jak niżej:

 1. § 5 ust. 6 pkt b) otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz 2 przedstawicieli rady wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza”.   
 2. § 5 ust. 6 pkt. c) otrzymuje brzmienie: „Przedstawiciel żyjących Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza”.

Radny Jacek Dybus sformuował pytanie dot. sposobu wyłonienia przedstawiciela Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza. Radny zaproponował by wszyscy żyjący honorowi obywatele wchodzili w skład kapituły.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że taki przepis mógłby spowodować problemy z brakiem quorum kapituły.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji zaproponował:

 1. § 5 ust. 6 pkt a) w brzmieniu: „Burmistrz Miasta Sandomierza oraz 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza”.
 2. § 5 ust. 6 pkt b) w brzmieniu: „Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz 2 przedstawicieli rady wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza”.  
 3. Skreślenie § 5 ust. 6 pkt c).

Radny Jacek Dybus powiedział, że w takim składzie Burmistrz Miasta będzie miał większość.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że przedstawiciele burmistrza będą osobami ze świata kultury i nauki. Następnie Sekretarz Miasta omówiła proces nadawania tytułu w świetle proponowanych przepisów. Ostateczna decyzja dot. przyznania tytułu będzie należała do rady miasta.

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że aktualnie złożone zostały 3 wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Radny Jacek Dybus zaproponował by Burmistrz i Przewodniczący rady mieli po 3 przedstawicieli.

Członkowie komisji powiedzieli, że wówczas kapituła miałaby parzystą liczbę członków, co utrudniałoby podjęcie decyzji.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że jego intencją jest by w kapitule nie zasiadali przedstawiciele rady miasta. Dodał, że członkowie kapituły będą głosować w sposób tajny a w protokole nie będzie podawanych wyników głosowania a jedynie stwierdzenie pozytywnego zaopiniowania danego kandydata.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jest za równowagą w ilości głosów w Kapitule.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że samorząd powinien rozważyć możliwość utworzenia Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym „Kruków” wzorem Alei Zasłużonych na Powązkach dla wybitnych mieszkańców Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji złożył wniosek formalny, jak niżej:

 1. § 5 ust. 6 pkt a) otrzymuje brzmienie: „Burmistrz Miasta Sandomierza oraz 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza”.
 2. § 5 ust. 6 pkt b) otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz 2 przedstawicieli rady wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza”.
 3. Skreśla się § 5 ust. 6 pkt c).

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

W wyniku dyskusji radny Jacek Dybus złożył wniosek formalny tożsamy z wnioskiem radnego Wojciech Czerwca, przy czym § 5 ust. 6 pkt a) w brzmieniu: „Burmistrz Miasta Sandomierza oraz 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza, przy czym jeden przedstawiciel z dotychczasowych Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza”.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji wycofał swój wniosek formalny.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jacka Dybusa.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku formalnego radnego Jacka Dybusa.

Ad. 5

Sprawy różne i wnioski komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag ani wniosków.

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Statutowej

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz