Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sandomierz, 2021-08-03

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na zadanie pn. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.

 

 1. Dane Zamawiającego:

nazwa: Gmina Sandomierz

adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

telefon: (+48 15) 815-41-00

fax: (+48 15) 815-41-01

NIP:  864-17-51-939

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu. Zakres prac obejmował będzie: demontaż okładzin kamiennych o grubości 25mm z betonowych obmurowań mogił, oczyszczenie betonowych obmurowań, wykonanie miejscowych napraw oraz zagruntowanie starego podłoża, wykonanie renowacji krzyży, montaż nowych okładzin kamiennych z czerwonego piaskowca


(tzw. „łupanki”) o średniej grubości 25mm na betonowych murkach, wykonanie impregnacji elementów kamiennych, uzupełnienie kruszywa w obmurowaniu kwater, wykonanie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów prac, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mogił zbiorowych. 

 

KOD CPV: 45215400-1 – Roboty na cmentarzach.

Wykonawca udziela Zamawiającemu24 - miesięcznej gwarancji , licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót na wykonany przedmiot zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- Dokumentacja techniczna (przedmiar robót, program prac konserwatorskich) stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia
z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/zmiany stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 października 2021r.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Formularz oferty (wg zał. nr 2 do Zaproszenia).

2) Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku
 
wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.

3) wykaz robót (zał. nr 3) oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót /co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia (tj. wykonanie prac o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto/ określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

4) kosztorys ofertowy.

 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć ww. dokumenty.

Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert i podpisane za zgodność
z oryginałem.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy
do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność
z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź
nie spełnia”.        

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
  do adresata przed upływem terminu.
 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron
  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

- w sprawach procedury: Joanna Pawelczyk - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych tel. +48 15 81 54 132, Dorota Drozdowska-Achenbach - Inspektor +48 15 81 54 155 , Wiesław Ślizanowski - Inspektor tel. +48 15 81 54 208.

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego tel. +48 15 81 54 186, Jarosław Szczerowoda - Inspektor tel. +48 15 81 54 130, Tadeusz Dusak - Inspektor tel. +48 15 81 54 175.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:

 Cena- 100% 

Kryterium cena będzie oceniane na podstawie ceny brutto za realizacje zadania podanej w formularzu ofertowym.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Podstawą do określenia przez Wykonawcę ceny oferty jest program prac konserwatorskich i przedmiar robót. Na cenę oferty winny składać się wszystkie koszty (cena, narzuty, zysk, koszty transportu i inne). Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia netto bez podatku VAT minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT (23%). Tak wyliczoną cenę brutto oferent zamieszcza w ofercie jako cenę ogólną wynikającą z kosztorysu ofertowego dla przedmiotowego zadania. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu  i o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:
 1. Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3
 2. Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 12.08.2021 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

 

Oferta na zadanie pn.: „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.

Oznaczenie sprawy: RZP.271.2.5.2021.JPA

Nie otwierać przed dniem 12.08.2021 r. godz. 10:30

 1. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.
 2. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 3. Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie
  i obejmować całość zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

 

 

 1. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
  w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, który reprezentuje Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu jest Pani Magdalena Żukowska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez: e-mail -magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”, znak sprawy: RZP.271.2.5.2021.JPA, tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej
  w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO
  w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. tekst jedn.
  z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz innymi aktami prawymi.  
 4. Odbiorcy danych - w celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania niniejszej umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie i w granicach przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych lub organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych, firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne zewnętrzne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora danych, podmioty świadczące dla Administratora danych usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne współpracujące
  z Administratorem danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.
 6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału  w postępowaniu – jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
  Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy. 
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pan/Pani prawo:
 1. na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych;
 3. do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek
  i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek
  i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane wykonawca pozyskał pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

W związku z realizacją zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, możemy przetwarzać Pani/Pana dane, które nie  uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie o realizację zamówienia publicznego) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu, czy też realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:  dane zwykłe - takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

 1. Załączniki do zaproszenia ofertowego:
 1. Dokumentacja techniczna (przedmiar robót, dokumentacja prac konserwatorskich)  – zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
 3. Wykaz robót  – zał. nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
 4. Projekt umowy - zał. nr 4 do zaproszenia do składania ofert.

ZIPZaproszenie do złożenia oferty z załącznikami.zip (3,69MB)