Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert

Sandomierz, 2021-07-29

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na zadanie pn.

 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, w skład którego wchodzi:

Część 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy
ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy
ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

 

Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Dane Zamawiającego:

nazwa: Gmina Sandomierz

adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

telefon: (+48 15) 815-41-00

fax: (+48 15) 815-41-01

NIP:  864-17-51-939

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zastrzega się, że wszelkie informacje i zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia będą udostępniane publicznie w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (dot. cz. 1 i 2):

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych ww. zadań.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części :

Część 1 : pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, w skład którego wchodzi:Zadanie 1 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”,

 

Część 2 : pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, w skład którego wchodzi:Zadanie 2 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

 

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia składanych przez jednego wykonawcę. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części. Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia.

 

Inspektorzy nadzoru w specjalności dla części 1 (zadania nr 1):

- konstrukcyjno- budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

-instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Inspektorzy nadzoru w specjalności dla części 2 (zadania nr 2):

- konstrukcyjno- budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

Zakres uprawnień budowlanych / stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ma upoważniać do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych na przedmiotowych obiektach.

 

W ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru do jego podstawowych obowiązków należeć będą:

 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacjami, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie
  z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 3. Stałe uczestniczenie w ewentualnych naradach technicznych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.
 4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 5. Kontrola terminów wykonywania poszczególnych elementów i rodzajów robót przez wykonawcę robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 6. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym.
 7. Współpraca z Inwestorem, jednostką projektową i Wykonawcą robót budowlanych w okresie realizacji inwestycji.
 8. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora.
 9. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.
 10. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
 • Kontrola jakości wykonanych prac, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy.
 • Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, aprobat, deklaracji, wyników badań itp.) dotyczących materiałów budowlanych i urządzeń, które zastosowane będą przy realizacji zadania.
 • Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 • Dokonywanie sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami technicznymi, materiałów które zastosowane będą przy realizacji zadania.
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i robót.
 • Kontrola jakości wykonanych prac.
 • Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru.
 • Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.
 • Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.
 • Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia dofinansowania.
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego.
 • Przygotowanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót i ostatecznego odbioru przez Inwestora.
 • Uczestniczenie w odbiorach.
 • Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie rękojmi i gwarancji.
 • Potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
 • Sporządzenie protokołu pogwarancyjnego.
 • W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
  a koniecznych do rozwiązania na etapie budowy, do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie przedłożenie Zamawiającemu propozycji rozwiązań technicznych.

 

Wykaz głównych robót budowlanych objętych nadzorem części 1 (zadania 1) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”:

 • Część architektoniczna - nadzorowanie termomodernizacji ścian i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, szachtów zewnętrznych i opaski wokół budynków,
 • Część instalacje sanitarne - nadzorowanie wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej,
 • Część instalacje elektryczne – nadzorowanie wymiany oświetlenia, instalacji odgromowej oraz nadzorowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

 

W zakres nadzoru nie wchodzi nadzór nad robotami związanymi z adaptacją sal lekcyjnych na pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Monitoringu Miejskiego, zawartymi w dokumentacji projektowej.

 

Wykaz głównych robót budowlanych objętych nadzorem części 2 (zadania 2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”:

 • Część architektoniczna - nadzorowanie termomodernizacji ścian i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu schodów zewnętrznych,
 • Część instalacje sanitarne - nadzorowanie wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej,
 • Część elektryczna – nadzorowanie wymiany oświetlenia, instalacji odgromowej oraz nadzorowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

 

Zamawiający zastrzega możliwość nie zawarcia umowy na nadzór inwestorski
w przypadku nie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi,
po podpisaniu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy tylko na zadanie ( część 1 lub część 2 ), dla którego Zamawiający zawarł umowę na roboty budowlane.

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z § 9 projektów umowy (zał. nr 5 i 6 do Zaproszenia).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu nadzoru ww. zadań zawierają projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiące zał. nr 1 do Zaproszenia oraz Projekty umów stanowiące załącznik nr 5 i 6 do zaproszenia.

 

KOD CPV (dot. cz. 1 i 2):

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Bazy Konkurencyjności lub z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/zmiany stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

Pytania w ramach postępowania ofertowego należy składać drogą elektroniczną:
za pośrednictwem serwisu baza konkurencyjności BK2021 pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

lub na adres  e-mail :     

Treść pytań dot. zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści
w bazie konkurencyjności pod ww. adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce  „Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł” pod adresem  http://bip.um.sandomierz.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia (dot. cz. 1 i 2): od dnia zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

Planowany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych (podany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym) – 355 dni od dnia zawarcia umowy (możliwość skrócenia terminu przez Wykonawcę robót budowlanych). Prognozowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – sierpień 2021r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (dot. cz. 1 i 2):f
 1. dysponowanie osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie tj. do kierowania robotami (wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej):
 • dla części 1 (zadania nr 1):
 • w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych,
  •  
 • w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadają aktualne wpisy na listy właściwych izb samorządu zawodowego (dot. zadania nr 1 i 2).

 

 1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: zadania -

Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, do której nie dołączono dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
co najmniej jednym zadaniu o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł

 1. Przedstawienie zakresu usług – na formularzu oferty, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości usług objętych przedmiotem zamówienia).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca własnymi siłami pełnił funkcję inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Nadzór inwestorski w ramach pozostałych branż może zostać zlecony podwykonawcom. Wiodącym
i koordynującym prace pozostałych inspektorów nadzoru będzie inspektor specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

4). Informacje dotyczące podstaw wykluczenia:

a) Z postępowania wyklucza się oferentów, którzy:

−   nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 niniejszego zapytania ofertowego,

−   są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.

b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

−   uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO

−   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

c) Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie (zał. nr 4 do Zaproszenia). Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym wyżej mowa nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.

d) Wykonawca, który nie spełni nawet jednego z wyżej określonych warunków
w postępowaniuzostanie wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

6.    Wymagane dokumenty (dot. cz. 1 i 2):

1)    Formularz oferty (wg zał. nr 2 do Zaproszenia).

2)    Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 1. W celu potwierdzenia dysponowania osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia wykazu osób (wg. zał. nr 3 do Zaproszenia), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 2. Dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej - inspektora wiodącego) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zgodnie z pkt.5.2). Za dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego uważa się referencje lub inny dokument wystawiony przez Zleceniodawcę. Ww. dokument ma zawierać dane dotyczące: nazwy nadzorowanego zadania i jego wartości, daty i miejsca wykonania zadania oraz podmiotu na rzecz którego zadania te zostały wykonane, z określeniem czy zadania te zostały wykonane należycie.
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wg. zał. nr 4
  do Zaproszenia).

 

  Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć ww. dokumenty.

 

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

-   kserokopię uprawnień inspektorów nadzoru wszystkich branż, kserokopię zaświadczeń
z właściwych izb samorządu zawodowego osób podanych w wykazie. Dokumenty winny być aktualne i podpisane za zgodność z oryginałem.

 

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 i 6 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem/oryginał (formularz oferty, wykaz osób, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych). Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

- w sprawach procedury: Joanna Pawelczyk - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych tel. +48 15 81 54 132, Dorota Drozdowska-Achenbach +48 15 81 54 155 , Wiesław Ślizanowski tel. +48 15 81 54 208.

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego  tel. +48 15 81 54 205, Sylwia Żołyniak tel. +48 15 81 54 178, Paweł Śmieszek tel. +48 15 81 54 128.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (dot. cz. 1 i 2):

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdego z zadań z osobna będzie dokonany na podstawie kryterium:
 • Cena – 70%
 • Doświadczenie zawodowe (Inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora) – 30%

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert :
 • Kryterium ceny – 70 %

Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie cen brutto podanych w formularzu ofertowym.

 

 

Liczba otrzymanych punktów P1. Maksymalna ilość punktów – 7

           

          oferta z najniższą ceną

P1 = ------------------------------------   x  7 pkt.

          cena badanej oferty

                       

 • Kryterium doświadczenie zawodowe– 30 % :

                  

          Zamawiający przyzna:

 • 1pkt – dla wykonawcy, który przedstawi dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na jednym zadaniu o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł,
 • 2pkt – dla wykonawcy, który przedstawi dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł każde z zadań,
 • 3pkt – dla wykonawcy, który przedstawi dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadaniach o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł każde z zadań.

 

Maksymalna ilość punktów – 3

 

Za dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Zamawiający uzna referencje potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł.

Za dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego uważa się referencje lub inny dokument wystawiony przez Zleceniodawcę.
Ww. dokument ma zawierać dane dotyczące: nazwy nadzorowanego zadania i jego wartości, daty i miejsca wykonania zadania oraz podmiotu na rzecz którego zadania
te zostały wykonane, z określeniem czy nadzór został wykonany należycie.

 

                  oferta badana (liczba referencji)

P2  =       -----------------------------------------------   x  3 pkt.

                                                 3

        

Obliczenie najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

           P = P1 + P2

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania - 10 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert (dot. cz. 1 i 2):
 1. Miejsce złożenia oferty : Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3
 2. Termin złożenia oferty : Ofertę należy złożyć w terminie do 06.08.2021
  do godziny 10.00

 

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane jak poniżej z zaznaczeniem na które części Wykonawca składa ofertę :

 

Oferta na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”,  w skład którego wchodzi :

  Część 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39,wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

  Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

 

Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie sprawy: RZP.271.2.4.2021.WSL

Nie otwierać przed dniem 06.08.2021 r. godz. 10.30

 

 

 1. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
  w formie elektronicznej lub faxem.
 2. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
  i czytelną techniką.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje że oferta podlegać będzie odrzuceniu .
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty spełniającej zapisy zapytania ofertowego przewyższa kwotę, którąZamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Oferta podpisana przez osobę, lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy w świetle dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona bez wzywania do poprawy.
 6. Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie, osobno dla każdej części zamówienia tj dla części 1 i części 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
 7. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł”- stosownej informacji.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
  w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego (dot. cz. 1 i 2):

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, który reprezentuje Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu jest Pani Magdalena Żukowska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez: e-mail – magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, w skład którego wchodzi: Cześć 1 (Zadanie 1) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” część 2 (Zadanie ) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy
ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”. Zadania realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: RZP.271.2.4.2021.WSL, tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz innymi aktami prawymi.

 

 1. Odbiorcy danych - w celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania niniejszej umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie i w granicach przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych lub organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych, firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne zewnętrzne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora danych, podmioty świadczące dla Administratora danych usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne współpracujące z Administratorem danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.
 3. Podanie danych osobowychjest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału
  w postępowaniu – jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.
 4. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Posiada Pan/Pani prawo:

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane wykonawca pozyskał pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych: W związku z realizacją zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, możemy przetwarzać Pani/Pana dane, które nie  uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu,
z którym Pani/Pan współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie
o realizację zamówienia publicznego) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu, czy też realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zwykłe - takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

 

 1. Załączniki do zaproszenia ofertowego (dot. cz. 1 i 2):
 1. Dokumentacja techniczna (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót)  – zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
 3. Wykaz osób  – zał. nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zał. nr 4 do zaproszenia do składania ofert.
 5. Projekt umowy (zadanie nr 1) - zał. nr 5 do zaproszenia do składania ofert.
 6. Projekt umowy (zadanie nr 2) - zał. nr 6 do zaproszenia do składania ofert.


ZIPZaproszenie do składania ofert załączniki2-6.zip (549,12KB)
ZIPZał nr 1 z 4 do zaproszenia-dokumentacja techniczna.zip (35,61MB)
ZIPZał nr 2 z 4 do zaproszenia-dokumentacja techniczna.zip (23,39MB)
ZIPZał nr 3 z 4 do zaproszenia-dokumentacja techniczna.zip (33,42MB)
ZIPZał nr 4 z 4 do zaproszenia-dokumentacja techniczna.zip (34,89MB)
ZIPZaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami - dostępność.zip (543,42KB)