Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ 17/5/2021

KOMISJA REWIZYJNA

posiedzenie w dniu 5 lipca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna spóźniona: Pani Renata Kraska.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Franczak-Szczepanek, Pan Andrzej Lebida, Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała, Pan Marcin Świerkula.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Jacek Kuliga- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu,

Obecna:

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie formy i sposobu kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza przyjętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opracowanie formy i sposobu kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza przyjętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Przewodniczący komisji na wstępie swej wypowiedzi oznajmił, że dzisiejsze obrady mają na celu opracowanie formy i sposobu kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza przyjętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Radny Sylwester Łatka zaproponował, aby w pierwszej kolejności wspólnie sformułować pytania z zakresu tematyki kontroli i skierować je do merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego, być może również do spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Otrzymane odpowiedzi będą stanowiły podstawę do kolejnych obrad komisji.

Członkowie komisji przychylili się do propozycji radnego Sylwestra Łatki.

Radny Andrzej Bolewski zapytał o podstawy prawne do przeprowadzenie ww. kontroli?

Radny Sylwester Łatka odpowiedział, że podstawą do jej przeprowadzenia stanowi zapis § 87-97 w Statucie Miasta Sandomierza dot. zasad i trybu kontroli Komisji Rewizyjnej. Komisja nie może kontrolować fizycznie przedsiębiorców/spółdzielni. Może jedynie skontrolować działania burmistrza, np. czy podjął stosowne  kroki w zbadaniu sytuacji gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obecna na obradach komisji Pani Angelika Kędzierska powiedziała, że podstawą do przeprowadzenia kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych jest art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy. Jednostką z ramienia Burmistrza  do ww. kontroli będzie Straż Miejska.

Pan Jacek Kuliga oświadczył, że funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo kontrolowania przedsiębiorców w zakresie zawierania umów na wywóz nieczystości stałych. Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji strażnicy gminni są uprawnieni do wystawienia mandatu karnego lub grzywny.

Pani Z.W.*) zapytała, czy Gmina Sandomierz wysłała swoje wnioski do instytucji kontrolnej weryfikującej uwagi do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach?

Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego odparła, że gmina nie wysłała żadnych uwag.

Przewodniczący komisji poprosił zgromadzonych o wspólne zredagowanie pytań, które zostaną skierowane do Burmistrza Sandomierza.

Radni sformułowali:

1.Ilu przedsiębiorców podpisało umowy na wywóz nieczystości stałych w stosunku do grudnia 2020 roku?

2.Jakie podmioty poza PGKiM świadczą usługi wywozu nieczystości stałych w mieście?

3.Ilu przedsiębiorców podpisało umowy z innymi odbiorcami śmieci?

4.Ilu mieszkańców złożyło deklaracje śmieciowe?

5.Ile wynosi zadłużenie gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?

Pani Z.W.*) zwróciła się z prośbą przedstawienia przez urząd planu budowy wiat śmietnikowych na przyszły rok. Zapytała na jakim etapie, na bieżący sezon turystyczny są prowadzone prace przy podpisywaniu umów
z zewnętrznymi organizatorami imprez/wydarzeń na Starym Mieście? Zdaniem mówczyni i radnego Andrzeja Bolewskiego organizatorzy wydarzeń powinni zostać zobligowaniu do zachowania czystości po ich zakończeniu.

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że większość imprez kulturalnych na starówce jest organizowanych lub współorganizowanych przez gminę, która ponosi koszty za sprzątanie miasta.

Mieszkanka kontynuowała dodając, że Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaki dochód/zysk/cel z organizacji  imprez promocyjnych ma miasto.

Radny Andrzej Bolewski stwierdził, że poświęcone lata na promocję miasta,   w celu przyciągnięcia rzeszy turystów powinno obecnie przełożyć się na lepszy komfort życia podatników gminy. Mówca poruszył temat braku segregacji śmieci wśród mieszkańców, brudnych kontenerów i koszy. Zasugerował, aby wprowadzić kary za brak segregacji i wyciąganie konsekwencji.

Komendant Straży Miejskiej oznajmił, że nałożenie kary za  niesegregowanie śmieci wiąże się z odpowiedzialnością zbiorową użytkowników altany śmietnikowej.

Pani Angelika Kędzierska powiedziała, że udało się zamknąć dwie altany na Starym Mieście.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby dokładnie analizować oferty przetargowe i gospodarkę firm wywożących śmieci.

Wobec braku kolejnych propozycji pytań wśród członków Komisji Rewizyjnej do Burmistrza Sandomierza, radny Sylwester Łatka powiadomił, iż po otrzymaniu odpowiedzi na ww. zagadnienia, komisja ponownie spotka się
i przeanalizuje dane za 2-3 tygodnie. Każdy z członków komisji otrzyma drogą mailową odpowiedzi celem wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. 

Przewodniczący komisji przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o aktywizowanie jej członków do częstszych posiedzeń.

Radna Kazimiera Bednarska przypomniała, że złożyła interpelację w sprawie umieszczenia koszy w obrębie punktów gastronomicznych przy Ratuszu.

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że w wymienionej lokalizacji zawsze są umieszczone dwa kosze 65 litrowe. Jednak ze względu na uszkodzenie jeden z nich musiał zostać chwilowo zdemontowany.

Radny Janusz Poński odczytał treść maila otrzymanego przez każdego z członków Komisji Rewizyjnej z Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w sprawie sporu sądowego toczącego się w latach 2013-2014
pomiędzy Ostrowieckim Kombinatem Budowlanym S.A. – wykonawcą I. etapu przebudowy stadionu sportowego w Sandomierzu a Gminą Sandomierz. 

Z kolei, radny Sylwester Łatka odczytał pismo, znak: RPiI.7011.14.2020.AZU z dnia 24.05.2021 r. skierowane przez ww. referat do radców prawnych urzędu w prośbą o pozyskanie i udostępnienie odpisu wyroku (wraz z uzasadnieniem) Sądu Okręgowego w Kielcach dot. ww. sporu. 

Wyrok Sygn. akt I Ca 1431/15 z dnia 20 stycznia 2016 r. został dołączony do teczki Komisji Rewizyjnej.  

Przedmówca zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza o powzięcie informacji, czy zasądzona kwota w wysokości ok. 130.000 zł wpłynęła na konto gminy? Czy gmina może jeszcze podjąć kroki względem firmy, aby wyciągnąć konsekwencje źle przeprowadzonego remontu stadionu?

Pan Janusz Stasiak zadeklarował sprawdzenie ww. prośby.

Radny Sylwester Łatka poprosił Zastępcę Burmistrza o ustosunkowanie się do ww. pytań na piśmie.  

Radny Janusz Poński kontynuował proponując kolejne posiedzenie komisji na płycie miejskiego stadionu w celu zobaczenia złego stanu technicznego obiektu. Ponadto zasugerował, aby sformułować wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych na rewitalizację stadionu.

Wniosek nie został przegłosowany.

Radny Andrzej Bolewski zapytał, dlaczego nikt nie zaskarżył ww. wyroku? Uznał, że należy rozliczyć firmę za źle przeprowadzoną inwestycję. Przypomniał, że budynek Przedszkola Samorządowego Nr 6 także nie jest wykonany prawidłowo.

Pani Z.W.*) powiedziała, że ilość zakupionej zieleni jest zbyt duża.

Wydane na nią pieniądze nie są proporcjonalne do podstawowych potrzeb mieszkańców. Zapytała, czy konieczne jest ukwiecenie miasta aż na taką skalę, jeśli budżet gminy jest okrojony?

Radni zwrócili uwagę na zaniedbane rosarium przy zbiegu ulic Zawichojskiej,  Żwirki i Wigury.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła obecną na posiedzeniu komisji Panią Angelikę Kędzierską o przycięcie gałęzi orzecha zlokalizowanego na łączniku ul. Krukowskiej z Lubelską.

Z kolei, radny Janusz Poński poprosił o zajęcie się wiatą śmietnikową na ul. Długosza  poprzez jej zadaszenie i zasłonięcie wnętrza.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.