Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku

Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 19.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z  późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)  oraz zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.),

 zarządzam,  co  następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
  2. Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
  3. Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 7, 27-600 Sandomierz;

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.     1. Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz, Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3,  27-600 Sandomierz oraz Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu,  ul. Armii Krajowej 7  27-600 Sandomierz zamieszcza  się  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 - www.sandomierz.pl.

2.  Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3.

§ 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych  w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2021/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia19.01. 2021 r.

PDFZarządzenie nr 21 2021 CUW.pdf (251,64KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia 21_2021- Ogłoszenie o konkursie ..doc (66,50KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO p.docx (16,87KB)