Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI

Sandomierz, 2021-07-14

NK.6220.2.2021.DMI

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

 

na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn.zm.), zwanej  dalej ustawą ooś Burmistrz Miasta Sandomierza

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny.

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek  Inwestora  Pan Roberta Mazur  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo – Rozrywkowe ul. M. Brzeskiego 12, 27 -600 Sandomierz reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bujaka   Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce z dnia 04.03.2021 r. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął 02.07.2021 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że:

 

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie  w terminie 30 dni tj. od 16.07.2021 r. do 16.08.2021 r. włącznie.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz;

ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sandomierza. Uwagi  lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta  Sandomierza .

Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ( właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia)

Z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także ze stanowiskiem organu współdziałającego, jeżeli stanowisko to będzie dostępne w terminie składania uwag i wniosków ), można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu w Wydziale Nadzoru Komunalnego pok. 110 w grodzianach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,

- zamieszczenie na stronie internetowej www.sandomierz.pl,

- aa.

 

Do wiadomości :

1.   Pan Grzegorz Bujak Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce  - pełnomocnik Inwestora.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.