Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 2021 w spawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się następujace zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.503.621,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.149,01 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.000,00 zł. ”;

§ 2. 1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75618 § 2680 o kwotę 5 578 278,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0740 o kwotę 150 000,00 zł
RAZEM: 5 728 278,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75616 § 2680 o kwotę 5 578 278,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 75 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 75.000,00 zł
RAZEM : 225 000,00 zł

 

 

 

§ 3. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (528,77KB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/381/2021.docx (7,87KB)

PDFZalacznik1 XXXIX/381/2021.pdf (173,45KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-381-2021 - głosowanie.pdf (234,37KB)