Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 38/8/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 22 czerwca 2021 roku, godz. 13.00

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony : Pan Sylwester Łatka.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pani Elżbieta Posłowska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS)

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
  na 2021 rok.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.
 6. Sprawy różne, wnioski komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Ad.3

Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2020 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie obszernego dokumentu Panią Anetę Przyłucką.

Radna Renata Kraska powiedziała, że raport został rzetelnie przygotowany.

Wobec braku uwag i pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. projektu uchwały.

Skarbnik Sandomierza powiadomiła, że w punkcie 3. uzasadnienia:

Zwiększenie planów wydatków w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, nastąpiło nowe brzmienie na str. 6M oraz Załącznika Nr 2 (str.6F) „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.”, dot. nazwy zadania i nr ewid. działek: „Budowa drogi - boczna Westerplatte” – kwota 70.000 zł. na „Budowa dróg bocznych - Westerplatte- kwota 70.000 zł. Ulice boczne Westerplatte położone na działkach nr ewid. 1164, 676/1, 675/1, 676/4, 675/3, 678/5, 678/12, 679/7 obręb Sandomierz Poscaleniowy”

Z kolei, w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” na str. 6N została

zgłoszona poprawka przez Panią Barbarę Grębowiec w wysokości kosztu realizacji ww. zadania, którego wartość wynosi 319.677,00 zł brutto, a nie jak widnieje w projekcie uchwały 319.6770,00 zł brutto. 

Ponadto, nastąpiła zmiana Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.,  poprzez realizację projektu „Cyfrowa Szkoła”, Programu „Czyste Powietrze” oraz „Przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7” oraz Załącznika Nr 2 niniejszej uchwały  Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. poprzez wprowadzenie m.in. zadań „Budowy drogi- ul. Jarosława Iwaszkiewicza” i „Budowa dróg bocznych- Westerplatte”. Analogicznie do powyższych zmian uległy modyfikacji:

Załącznik Nr 3  o przychodach i rozchodach w 2021 r. oraz Nr 4 – dotacje celowe.

Radni poruszyli tematy m.in.: potrzeby budowy ścieżek rowerowych w mieście, ciągów pieszo-rowerowych wraz z propozycjami ich rozmieszczenia, dostosowania wysokości krawężników dla rowerzystów, poszerzenia ul. Słowackiego, odmalowania budynków Urzędu Miejskiego, wykonania chodnika wzdłuż dolnej części Parku Miejskiego od strony ul.Mickiewicza, procedur i zasad dot. programu „Czyste Powietrze”.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowanie- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Wniosek o zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Głosowanie- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z pismami skierowanymi do komisji:

 1. Radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie wysokości kształtowania się ceny ciepła oraz modernizacji kotłowni „STOCZNIA”.
 2. Pani M.D.*) z dnia 26.04.2021 r. (data wpływu 04.05.2021 r.) wraz z odpowiedzią znak: GN.6840.11.2020.EDU z dnia 17.05.2021 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Mickiewicza 1 w Sandomierzu.

Radny Sylwester Łatka zapytał o przewidywany termin zakończenia prac budowy ronda  u zbiegu ulic Armii Krajowej z Ożarowską?

Pan Marcin Marzec odpowiedział, że  wykonawca ma formalny termin do końca miesiąca lipca.

Radny Robert Kurosz przypomniał, że w dniu 15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, podczas którego została przeprowadzona rozmowa nt. przeznaczenia budynku zlokalizowanego pod adresem Mariackiej 1 dla sandomierskiej wyższej uczelni. Zdaniem mówcy, powinien zostać wykonany wcześniej rekonesans przez profesjonalistów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odnośnie spełnienia wymogów w kwestii wielkości/wysokości sal lub zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oprócz powyższego pomysłu radny zasugerował, aby Gmina Sandomierz przemyślała przeznaczenie części działki Szkoły Podstawowej Nr 4 (czyt.:SP4) przy ul. Mickiewicza na ew. nadbudowę dla uniwersytetu z osobnym wejściem i klatką schodową.

Burmistrz Sandomierza powiedział, że uczelnia wyższa musi pozostać w mieście i powinna być zlokalizowana w jednym miejscu. Dodał, że obecnie są prowadzone rozmowy z wszystkimi organizacjami umieszczonymi w budynku na ul. Mariackiej 1.

Radny Robert Kurosz zasugerował, aby Straż Miejska oznaczała miejsca np. sprayem, które wymagają interwencji lub naprawy. Dzięki temu uniknie się ponownych zgłoszeń przez radnych tego samego zdarzenia. Ponadto, został poruszony temat centrali monitoringu i punktów kamer w mieście.

Radny Janusz Poński zapytał, kto będzie utrzymywał porządek w parku miejskim? Jaki byłby koszt?

Pani Angelika Kędzierska oznajmiła, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż zajmie się tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Zakład Oczyszczania Miasta) w Sandomierzu.

Burmistrz Sandomierza przypomniał o uroczystości w dniu 24.06.2021 r. odsłonięcia pamiątkowej tablicy 450-lecia Zgody Sandomierskiej przy Ratuszu i Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Turystycznego na Dziedzińcu Zamku.

Z kolei, Pan Piotr Wójtowicz dodał, że w dniu 27.06.2021 r. odbędzie się miejska Inauguracja Sezonu Turystycznego na Rynku Starego Miasta.

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.