Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.

UA.6733.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960 r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.),

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: Gminy Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

pod nazwą: : „remont ulicy Rokitek, wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach – Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” –  na fragmentach działek nr ewid. dz. 59, 250/1, 250/2 przy ulicy Rokitek w Sandomierzu, Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

Marcin  Marzec                          

06-07-2021 r.