Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 138/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4019 o kwotę 750,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4219 o kwotę 750,00 zł

§ 3. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.                            

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

-  zmniejszenie wydatków w paragrafie:

 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) – o kwotę 750,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4219 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 750,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy do zajęć dodatkowych z logorytmiki oraz dodatkowych zajęć plastycznych z elementami sensoryki w ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” RPSW.08.01.01-26-0021/19.

2) w załączniku nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. , z późn. zm. w poz. 19 wpisuje się zadanie pn. Dotacja dla partnera Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura na realizację zadania w ramach projektu pn. "Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz".

PDFZarządzenie Nr 138 2021 SK.pdf (915,08KB)