Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

Protokół Nr 37/7/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 25 maja 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni : Pan Andrzej Majewski, Pan Robert Kurosz, Pan Sylwester Łatka.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK).

Obecna: radna Kazimiera Bednarska.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021- 2041.
  5. Sprawy różne, wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pana Andrzeja Majewskiego, Pana Roberta Kurosza, Pana Sylwestra Łatki.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie powyższego projektu uchwały Panią Barbarę Grębowiec.

Skarbnik Sandomierza rzetelnie przedstawiła każdą zmianę zachodzącą w budżecie gminy na 2021 rok.

Radny Andrzej Majewski zapytał o pieniądze w wysokości 20.000 zł na zakup pojazdu służbowego dla policji.

Pani Barbara Grębowiec odczytała pismo (skierowane również do Komisji

Budżetu i Finansów) znak: Cr-KR-076/2/21 z dnia 26.04 .2021 r. (data wpływu do urzędu) od Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu .

Radny Marek Chruściel zapytał o grunty rolne usytuowane na ul. Długiej w Sandomierzu oraz o budowę drogi na ul. Długiej-bocznej.

Pan Krzysztof Kwieciński wyjaśnił kryteria i procedurę naboru dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.  

Radny Tomasz Malinowski zapytał o koszt realizacji inwestycji?

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego odpowiedział, że szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 325.000 zł.

Burmistrz Sandomierza dodał, że budowa drogi na ul. Długiej-bocznej przyczyni się do rozwoju miasta, ponieważ teren znajdujący się w okolicy szpitala ma duży potencjał.

Radny Krzysztof Szatan zapytał o uzbrojenie terenu, np. w sieć gazową, deszczową, kanalizację.

Pani Mariola Stępień zapytała, czy SCK uwzględniło podwyżki biletów, o które komisja wnioskowała?

Pan Wojciech Dumin odpowiedział, że od 1 kwietnia br. stawki biletów zostały zwiększone o tzw. ceny sezonowe - dwa złote.

Dyrektor SCK szczegółowo wyjaśnił kosztorys centrum kultury na przestrzeni lat 2018-2020, a także zanalizował dane dot. wysokości dotacji, przychodów własnych, kosztów w latach 2016- 2020.

Radny Janusz Poński zapytał o termin otwarcia obiektów turystycznych oraz o przychody z tego tytułu?

Pan Wojciech Dumin odpowiedział, że od 4 maja ponownie została uruchomiona Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna i sala ekspozycyjna w Ratuszu z wystawą o „Zgodzie Sandomierskiej”.

Z przeprowadzonych statystyk każdego tygodnia wynika, że największym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się weekendy.  

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 10 „za” – jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021- 2041.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec, która szczegółowo omówiła powyższy projekt uchwały.

Radna Mariola Stępień zwróciła uwagę na błędy pisarskie w uzasadnieniu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przeszła do głosowania.
Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu