Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Protokół Nr 36/6/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 18 maja 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),

Pani Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu (czyt.: MOSiR).

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. Część I. Dochody, Część II. Wydatki.
 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 rok.
 5. Opiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok:
 6. bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 7. zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 8. rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 9. Zapoznanie z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
 10. Sprawy różne, wnioski komisji.
 11. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Ad.3

Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. Część I. Dochody, Część II. Wydatki.

Radna Mariola Stępień przypomniała, że w dniu 12 maja br. przez pracownika biura Rady Miasta został wysłany e–mail do członków komisji z prośbą wcześniejszego zapoznania się z obszerną treścią sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok po stronie dochodów i wydatków oraz przygotowania pytań/ uwag do Skarbnika Sandomierza.

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie przedstawiła powyższy dokument. Dodała, że treść sprawozdania dokładnie była omówiona również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny Robert Kurosz zapytał, czy Gmina Miejska ma propozycje/pomysły, aby zmniejszyć wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Zdaniem mówcy sporo szkolnych klas jest niedopełnionych i gmina musi dokładać środki finansowe do subwencji oświatowej. Szkoły muszą zainteresować dzieci, aby zechciały się w nich uczyć.

Pani Tamara Socha potwierdziła, że wydatki na oświatę stanowią znaczny procent w budżecie gminy. Co roku, przed opracowaniem arkuszy organizacyjnych gmina dogłębnie przeprowadza analizę dotyczącą wspomnianych wyżej wydatków. W 2020 r. Centrum Usług Wspólnych wykonało analizę klas połączenia dzieci. Mówczyni nie zgodziła się zestwierdzeniem radnego, że klasy są niedopełnione, gdyż stanowią one jednostkowe przypadki w okresie poprzedniej kadencji.

Ustawa Prawo oświatowe określa, że w pierwszych klasach powinno być po 25 dzieci. Jednak ze względu na zachowanie „awaryjnego” miejsca dla dziecka, np. w przypadku przeprowadzenia się rodziny do Sandomierza, grupawychowanków liczy wtedy ok. 23-24.  

Pani Tamara Socha przedstawiła poziom wynagrodzenia nauczycieli w latach 2018- 2020 oraz poruszyła temat niżu demograficznego.

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania

powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 rok.

Pani Barbara Grębowiec szczegółowo przekazała informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag i wniosków.

Ad.5

Opiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok (a,b,c,d).

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec ww. punkcie porządku obrad.

Radny Krzysztof Szatan zapytał o zadłużenie gminy na koniec 2020 roku.

Skarbnik Sandomierz odpowiedziała, że wynosiło ono 36.250.000 zł. Z kolei, wolne środki w budżecie figurują w wysokości ok. 6-7 mln złotych.

Radny Janusz Poński zapytał o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za I. kwartał 2021 r. Czy wpłynęła rekompensata  z budżetu Państwa za opłatę targową?

Pani Barbara Grębowiec nie dysponowała dokładnymi wyliczeniami w sprawie wysokości wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych za I. kwartał br. Jednocześnie, wyraziła chęć przygotowania powyższych danych.

Dodała, że przed końcem marca  wpłynęła kwota w wysokości 5.600.000 mln złotych do budżetu Gminy Sandomierz.

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 9 „za” – jednogłośnie.

Ad.6

Zapoznanie z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Pani Barbara Grębowiec odczytała w całości treść powyższego dokumentu.

Ad. 7

Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji zapoznała zgromadzonych z treścią pisma, które wpłynęło do Komisji Budżetu i Finansów, znak: PSZ.041.3.2021.AWO z dnia 12 maja 2021 r.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do Pana Piotra Wójtowicza z pytaniem, czy została przeprowadzona wizja lokalna innych budynków, aniżeli tylko na ul. Baczyńskiego w celu utworzenia Dziennego Domu Opieki?

Naczelnik Wydziału RPI wymienił i omówił miejsca, które były brane pod uwagę:

- Oddział  Samorządowego Przedszkola Nr 1,

- Budynek domu weselnego „DUET”.

Radny Krzysztof Szatan sformułował wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę dwóch, niezależnych „Domów Pobytu Seniora” znajdujących się po obu stronach Sandomierza.

Radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie propozycję przedmówcy.

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu