Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 24/5/2021

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 18 czerwca 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Andrzej Bolewski.

Radni spóźnieni: Pan Sylwester Łatka, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
 6. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pana Sylwestra Łatki, Pana Krzysztofa Szatana.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Panią Barbarę Rajkowską, która przygotowała powyższy dokument na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Naczelnik Wydziału GN rzetelnie omówiła uzasadnienie do uchwały.

Wobec braku uwag i wniosków radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok.

Radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Pani Anecie Przyłuckiej w celu omówienia Raportu o stanie gminy za 2020 rok.

Sekretarz Sandomierza wymieniła części z jakich składa się powyższy dokument.

Przewodniczący komisji zapytał o wnioski, pytania lub uwagi do treści raportu?

Wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Do obrad komisji dołączył radny Sylwester Łatka.

Ad.5

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Do obrad komisji dołączył radny Krzysztof Szatan.

Radny Tomasz Malinowski zapoznał członków komisji z trzema pismami:

 1. Pani M.D.*) z dnia 26.04.2021 r. (data wpływu do urzędu 04.05.2021r.) z prośbą o bezprzetargowe zniesienie współwłasności działki położonej przy ul. Mickiewicza 1 w Sandomierzu wraz z udzieloną na nie odpowiedzią znak: GN.6840.11.202.EDU z dnia 17.05.2021 r.,
 2. Treść interpelacji złożonej przez radnego Piotra Chojnackiego w dniu 26.05.2021 r. dot. wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Sandomierz wraz z treścią odpowiedzi, znak: GN.0003.4.2021.IPI z dnia 07.06.2021r.
 3. Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 07.06.2021r. w sprawie wysokości cen ciepła oraz modernizacji kotłowni „Stocznia”.

Radni sformułowali następujące wnioski:

 1. Sprawdzenie pod względem technicznym progów zwalniających w całym mieście.
 2. Odrestaurowanie starych ławek Parku Miejskiego oraz rozmieszczenie ich pod wskazane adresy:

- 3 sztuki po obu stronach ul. 11-go Listopada,

- 3 sztuki po obu stronach na ul. Wojska Polskiego,

- 2 sztuki na ul. 15-go Sierpnia,

- 1 sztuka przy przystanku na ul. Ożarowskiej obok sklepu Kaufland,

3. Oklejenie folią zaciemniającą/plakatami wszystkich przystanków  autobusowe w mieście w celu ochrony mieszkańców przed słońcem.

 1. Codzienne zwilżenie polewaczką wszystkich ulic z kurzu, pyłu oraz uruchomienie kurtyn wodnych i fontann w mieście.
 2. Odnowienie zdrojów/studni w mieście, w razie awarii lub zatrucia wody.
 3. Ponowne rozpatrzenie prośby dotyczącej montażu progu zwalniającego na ul. Staromiejskiej (na odcinku od Parku Piszczele do Kościoła św. Pawła), a także zwiększenie patroli służb mundurowych w tym rejonie, ze względu na nieprzestrzeganie przepisów i znaków drogowych.
 4. Zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury o  pomoc
  w usprawnieniu przejazdów najbardziej zakorkowanych ulic tj. od Zawichojskiej do Portowej, od Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Różaną i Sucharzowską, a także ul.  Żwirki i Wigury poprzez wybudowanie rond lub zlikwidowanie sygnalizacji świetlnej.

Ponadto, członkowie komisji zawnioskowali o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych na ul. Kwiatkowskiego (obok sklepu Media Expert).

 1. Zlikwidowanie zaniżonych studzienek wzdłuż ul. Staromiejskiej. 

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Salę obrad opuścili radni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Jerzy Żyła.

Komisja, w odrębnym piśmie zwróci się do Pana Rafała Biniędy – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu z prośbą o udzielenie informacji nt. planowanej budowy farmy fotowoltaicznej oraz przewidzianej wycinki drzew na ten cel w obrębie spółki.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.