Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 16/4/2021

KOMISJA REWIZYJNA

Zdalne posiedzenie w dniu 17 maja 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Marek Chruściel.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSiR),

Pani Edyta Duma – Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu
i Turystyki (czyt.: KPSiT).      

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz
  za 2020 rok, Część II. Wydatki.
 4. Opiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok:
 1. bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 2. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 3. zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 4. rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2020 r.
 2. Sprawy różne, wnioski komisji.
 3. Zamknięcie obrad.

Głosowano – 9za” - jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad. 3

Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. Część II. Wydatki.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Barbarze Grębowiec, aby przedstawiła powyższy punkt porządku obrad. Skarbnik Sandomierza rzetelnie omówiła każdy dział i rozdział sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Sandomierz za 2020 rok po stronie wydatków:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

Dz. 600 - Transport i łączność,

Dz. 630 – Turystyka,

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa,

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek ponownie zasugerowała, aby przygotować projekt uchwały dotyczący sprzedaży mieszkań komunalnych w blokach komunalnych.

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że projekt uchwały zostanie przygotowany jeśli merytoryczna Komisja Polityki Mieszkaniowej wystosuje wniosek ww. sprawie. Finalnie to Rada Miasta podejmie decyzję podczas głosowania na obradach sesji.

Pani Edyta Duma powiedziała, że w styczniu 2017 r. uchwała dot. sprzedaży mieszkań komunalnych z wyłączeniem lokali na Starym Mieście została uchylona. Obecnie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie przygotowuje żadnego projektu uchwały w tym temacie.

Dz. 710- Działalność usługowa,

Dz. 720- Informatyka,

Dz. 750 – Administracja publiczna,

Radny Mariusz Prezgot wspólnie z radną Agnieszką Frańczak-Szczepanek sceptycznie wyrazili się na temat wydanych funduszy w wysokości 39.975,00 zł w Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na opracowanie dokumentu strategii marki Sandomierza. Zdaniem radnego, wydane pieniądze nie przełożą się na realne zyski dla miasta. Powyższy dokument z powodzeniem mogłaby przygotować komórka Urzędu Miejskiego.

Radny Mariusz Prezgot zapytał, czy kwota w wysokości 12.000 zł przeznaczona na logotyp miasta Sandomierza jest wliczona w koszt strategii?

Odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Knap-Sawicka informując, że kwoty stanowią odrębne wydatki. Mówczyni, wyjaśniła zasady i formę współpracy z zewnętrzną firmą „Synergia” z Lublina, a także z Panią Anną Nykiel - twórczynią logotypu. Najwyższa Izba Kontroli wskazała we wnioskach pokontrolnych przeprowadzonych w Referacie Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki  potrzebę opracowania strategii promocji miasta, której nie było od 2015 roku. W bieżącym roku, firma „Synergia” pomaga przy wdrażaniu dokumentu za kwotę 25.000 zł. 

Pani Barbara Grębowiec dodała, że obowiązek posiadania dokumentu strategii marki (promocji) Sandomierza wynika z przyjętej uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Sandomierza.  

Wśród radnych rozgorzała dyskusja m.in.:

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła, że Referat Kultury Urzędu Miejskiego lub Sandomierskie Centrum Kultury z łatwością przygotowałoby strategię bez angażowania zewnętrznych firm.

Radny Andrzej Bolewski zgodził się z przedmówczynią i dodał, że pracownicy urzędu są niedoceniani. Znają zdecydowanie lepiej samorząd oraz specyfikę regionu, zapotrzebowanie. Zapytał, z jakich powodów wynika zmiana logotypu „S-ki”?

Radny Marcin Świerkula powiedział, że Sandomierz w strategii marki Sandomierza został określony „przywilejem szczęścia”. Mówca nie zgadza się z takim nazewnictwem. Zauważył, że całkowity koszt dotyczący opracowania, wdrożenia strategii wraz z logotypem wynosi ok. 77.000 zł. W dobie pandemii koronawirusa wydawanie pieniędzy z budżetu gminy na ten cel jest niezrozumiałe, tym bardziej, że fundusze zostały ograniczone na kulturę i sport. Zdaniem radnego należało zatrudnić kompetentną osobę na etat w celu stworzenia dokumentu.

Zapytał, czy nie można było przedłużyć/zaktualizować ważności opracowanej już koncepcji strategii z 2014 r. i wciąż na niej bazować bez ponoszenia wysokich kosztów? Zwrócił się do Pani Katarzyny Knap-Sawickiej z prośbą przygotowania dla radnych sprawozdania ze stanu realizacji strategii pod względem przeprowadzonych działań przez „Synergię” oraz przez referat/miasto.

Radny Janusz Poński zwrócił się do wszystkich obecnych na komisji z istotnym pytaniem: „czy chcemy promować Sandomierz, czy nie?” Dodał, że „można mieć wątpliwości co do wysokości poniesionych kwot, aczkolwiek miasto musi się realizować, rozwijać.”

Radny Mariusz Prezgot dodał, że Sandomierz należy promować poprzez lokalne firmy. Mówca kontynuował dopytując, dlaczego Burmistrz Sandomierza nie zwrócił się do lokalnych firm reklamowych z propozycją współpracy nad logotypem?

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki odniosła się do definicji szczęścia oraz współpracy z zewnętrzną firmą.

Przewodniczący komisji poprosił Panią Barbarę Grębowiec o dalsze omówienie działów pod względem wydatków sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.:

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

Dz. 757- Obsługa długu publicznego,

Dz. 758- Różne rozliczenia,

Dz. 801- Oświata i wychowanie,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia,

Dz. 852 - Pomoc społeczna,

Dz. 854 – Edukacja i opieka wychowawcza,

Dz. 855 – Rodzina,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Do obrad komisji dołączył radny Marek Chruściel.

Radny Marcin Świerkula zasugerował, aby zwiększyć finanse na modernizację oświetlenia ulicznego, które jest niezbędne.

Skarbnik Sandomierza odpowiedziała, że w bieżącym miesiącu zostanie podpisana umowa z firmą zajmującą się ww. zadaniem. Z kolei, w czerwcu nastąpi prawdopodobnie jego realizacja.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała o ilość osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, o podjęte działania w celu poprawy technicznej psującego się stadionu miejskiego, a także o zakres wyciągniętych konsekwencji od wykonawcy I. etapu przebudowy stadionu sportowego w Sandomierzu.   

Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że zatrudnionych w MOSiRZe jest obecnie 67 osób (ok. 50 osób z wynagrodzeniem na poziomie najniższej krajowej). Na czas pandemii koronawirusa pracownicy wykonywali inne obowiązki tj. sprzątanie terenów miejskich czy praca w grupie interwencyjnej.

Mówczyni zwróciła uwagę na nieporządek w „Parku Piszczele” oraz młodzież nadużywającą alkohol. Poprosiła o interwencję funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.

Radny Andrzej Bolewski zapytał o nadbudowę miejskiego stadionu oraz o wytrzymałość konstrukcji.

Pan Krzysztof Kwieciński dokładnie wyjaśnił, które elementy i części ww. inwestycji należy wykonać lub wzmocnić.

Radny Marcin Świerkula zapytał o spór sądowy pomiędzy Gminą Sandomierz a wykonawcą dot. pierwszego etapu przebudowy stadionu sportowego pod względem poprawności. Czy kwota odszkodowania została wyegzekwowana
i na co została przeznaczona?

Kierownik Referatu TI zobligował się do przesłania drogą elektroniczną informacji ww. zakresie.

Radny Sylwester Łatka zobowiązał pracownika biura Rady o rozesłanie powyższych danych do wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Zapytał o pytania i uwagi do omówionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok po stronie wydatków.

Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”, 0 „przeciw’, 4 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

A4.

Opiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok (a, b ,c, d).

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie omówiła m.in.:

- Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego po stronie aktywu i pasywów,

- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2020 r.,

- Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na 31.12.2020 r.

Obrady opuściła radna Renata Kraska.

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania wobec braku pytań i uwag.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pani Renaty Kraski oraz Pana Marka Strugały.

Opinia pozytywna.

Ad.5

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2020 r.

Radny Sylwester Łatka odczytał:

„Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2020 r.

Na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza po analizie:

- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok,

- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.,

- sprawozdania finansowego Gminy Sandomierz za 2020 rok,

i zapoznaniu się z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami oraz przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2020 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do formalnego przekazania wniosku na drogę legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2020 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza  za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz informacją o stanie mienia  jednostek samorządu terytorialnego przedłożonymi przez Burmistrza Miasta  oraz  po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Naczelników Wydziałów, oceniła wykonanie budżetu za 2020 r. następująco:

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 131.248.039,42 zł, zmienione   uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 122.246.121,08 zł zostały wykonane w kwocie 124.653.335,91 zł, co stanowi 101,97% planu. Dochody własne Gminy zrealizowano w 96,96% i stanowią one 55,39% dochodów ogółem wykonanych w 2020 roku. Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych (wraz z odsetkami i pozostałymi należnościami ubocznymi) stanowią kwotę 16.561.119,16 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.404.811,77 zł.

W strukturze dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat – 54.093.524,91 zł, w tym:

 • podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 25.631.990,21 zł, tj. 96,00% w stosunku do planu, w tym wpływy z podatku od nieruchomości – 16.912.020,22 zł,
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego (od osób fizycznych
  i prawnych) stanowiącego dochód budżetu państwa – wykonanie 26.493.489,23 zł, co stanowi 99,79% w stosunku do planu,

oraz

 • dochody OPS, w tym dotacje celowe – 32.109.975,28 zł, co stanowi  98,70% planu,
 • subwencja ogólna (oświatowa) – 15.413.175,00 zł,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 808.156,12 zł.

W 2020 roku Gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań w wysokości 4.698.567,58 zł, w tym:

 • na realizację projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju – 3.018.744,45 zł,

Gmina otrzymała również w 2020 roku środki pochodzące z krajowych i innych źródeł w kwocie 2.747.005,77 zł, w tym:

 • środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – 2.607.472,00 zł,

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na rzecz osiągnięcia planowanych dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.

Zaplanowane wydatki w wysokości 136.118.195,61 zł, zmienione uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 123.719.806,06 zł wykonano w kwocie 117.718.393,82 zł, co stanowi 95,15% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.643.647,77 zł i stanowiły 3,10% ogólnych wydatków, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 114.074.746,05 zł i stanowiło 96,90% ogólnej kwoty wydatków.

Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty wykonanych dochodów  bieżących, co spełnia  wymogi  z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki:

 • na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota wydatków wykonanych 33.643.012,92 zł, tj. 28,58%,
 • na Pomoc społeczną i Rodzinę – łączna kwota wydatków wykonanych  36.890.909,57 zł, tj. 31,34%.

Gmina Sandomierz w 2020 roku udzieliła dotacji celowych i podmiotowych z budżetu na łączną kwotę 7.141.241,87 zł.                   

W 2020 roku Gmina Sandomierz na inwestycje roczne przeznaczyła kwotę 650.317,29 zł, w tym:

 • przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego (dokumentacja techniczna) – 17.000,00 zł,
 • budowa chodnika, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej – 50.292,91 zł,
 • wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej – 18.924,30 zł,
 • budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej – 14.035,46 zł,
 • budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej (dokumentacja) – 38.941,00 zł,
 • budowa sieci światłowodowej, łączącej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – 26.000,00 zł,
 • przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 – 191.333,32 zł,
 • wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 34.910,63 zł,
 • montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS – 55.411,50 zł,
 • budowa altany śmietnikowej – 39.570,46 zł,
 • oświetlenie ulicy Kochanowskiego – 33.500,00 zł,
 • modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku MOSiR – 56.431,21 zł,
 • zakup parkomatu – 28.966,50 zł,
 • zakup urządzeń drukarni akcydensowej – 30.000,00 zł.

Na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 roku zostały poniesione nakłady  w wysokości 2.729.091,16 zł, w tym:

 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dokumentacja) – 37.787,61 zł,
 • odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic w obrębie starego miasta – 1.438.299,34 zł,
 • rewaloryzacja Parku Miejskiego – 394.860,00 zł,
 • modernizacja Placu 3 Maja – 153.857,66 zł,
 • przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla – 29.520,00 zł,
 • przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (aktualizacja dokumentacji) – 5.904,00 zł,
 • infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (dokumentacja) – 18.450,00 zł,
 • ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej (dokumentacja) – 17.540,00 zł,
 • utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw) – 52.000,00 zł,
 • budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (dokumentacja) – 9.348,00 zł,
 • modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w gminie Sandomierz – etap II (dokumentacja) – 19.680,00 zł,
 • nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego (projekt) – 2.460,00 zł,
 • remont ulicy Chwałeckiej – 214.824,30 zł,
 • remont ulicy Mokoszyńskiej – 178.088,99 zł,
 • remont ulic Polnej, II Pułku Piechoty Legionów, Rokitek – 155.585,66 zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina w 2020 roku podwyższyła kapitał zakładowy spółki PGKiM w Sandomierzu o kwotę 500.000,00 zł w celu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby  Obrachunkowej nie stwierdzono przekroczeń planowanych wydatków budżetowych stosownie z zapisami art. 254 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6.934.942,09 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.473.684,98 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 2.000.000,00 zł z emisji obligacji komunalnych (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) nie zostały zrealizowane, natomiast planowane rozchody budżetu (wykup obligacji komunalnych) w wysokości 2.500.000,00 zł zrealizowano w 100%.

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosi 36.250.000,00 zł.

Należności Gminy Sandomierz na koniec 2020 roku wynoszą 22.856.856,90 zł, w tym należności wymagalne – 16.571.887,14 zł – są to w szczególności zaległości z tytułu podatków i opłat, a także niezwrócone świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę 6.284.969,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku  Miasto Sandomierz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2020 r. stwierdza się, że przy realizacji kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na tle powyższego, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony.

Pan Sylwester Łatka poprosił o głosowanie. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku?

Głosowano - 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Radny Sylwester Łatka poprosił wszystkich członków komisji, którzy przegłosowali powyższy wniosek o złożenie podpisu w dniu 18 maja (wtorek) br.

Ad. 6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiadomiła o zapadlisku kostki na Placu 3-go Maja oraz o zaniedbanych nasadzeniach roślin.

Przewodniczący komisji poinformował, że powyższe uwagi zostaną przekazane do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

 

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu