Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 132/2021/GN

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25 maja 2021 roku.

w sprawie: wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kościuszki 1/1 w Sandomierzu na mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przystosowania ich do samodzielnego życia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) art. 17 pkt. 12 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j. z dnia 2020.10.26), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.822 z dnia 2018.04.30) oraz uchwały Nr XLIX/661/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz,

zarządzam co następuje :        

§ 1. Wydzielam z mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki  1/1, położony na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,66 m2, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

§ 2. W lokalu mieszkalnym o którym mowa w § 1, przebywać będą osoby pełnoletnie, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, cudzoziemcy którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

§ 3. Lokal mieszkalny o którym mowa w § 1, zostanie umową użyczenia, przekazany na czas nieoznaczony Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarzadzenie Nr 132 2021 GN.pdf (225,62KB)