Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Sandomierz, 2021-06-15

NK.6220.2.2021.DMI

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm. zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października o udostępnianiu informacji
 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm. zwanej dalej ooś ), Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanych w dniu 15.06.2021 r.

Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie,

Postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu zostaje podane  w formie obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne udostępnienie następuje z dniem.

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

 

Otrzymują :

1. Pan Grzegorz Bujak Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce  - pełnomocnik Inwestora;

2. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3. aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.