Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 270 000,00

2. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 270 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2007 o kwotę 90 359,43 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2009 o kwotę 3 680,57 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 191 908,59 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2059 o kwotę 6 070,16 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 91 464,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 20 000,00 zł
RAZEM: 673 482,75 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 240 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 300 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2007 o kwotę 90 359,43 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2009 o kwotę 3 680,57 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 56 335,82 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę 547,93 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę 1 921,72 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę 78,28 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4127 o kwotę 1 537,38 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4129 o kwotę 62,62 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 132 113,67 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 o kwotę 5 381,33 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3020 o kwotę 900,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 72 900,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 12 730,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 1 784,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 1 850,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 1 300,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 52 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4110 o kwotę 1 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4120 o kwotę 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł
RAZEM : 1 205 482,75 zł

4. Zwiększa się przychody w budżecie gminy:

§ 950 802 000,00 zł

 

 

 

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.003.621,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.149,01 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.000,00 zł. ”;
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 14 003 621,01 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (18,15KB)

PDFZalacznik1 .pdf (264,93KB)

PDFZalacznik2 .pdf (138,58KB)

PDFZalacznik3 .pdf (111,77KB)

PDFZalacznik4 .pdf (203,46KB)