Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sandomierz na rok szkolny 2021/2022:
1) dla gazu płynnego LPG - 2,36 zł za 1 litr.
2) dla oleju napędowego ON - 5,18 zł za 1 litr;
3) dla benzyny Pb 95 - 5,15 zł za 1 litr;
4) dla benzyny Pb 98 – 5,43 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,27KB)