Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

UA.6733.4.2021.KWI
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,  ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce -reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/141/2021 z dnia 29.03.2021r.,
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy ulicy Długiej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 w Sandomierzu - zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

7 czerwca 2021 r.