Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.

UA.6733.3.2021.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2021.735 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 t. j. )

zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz pod nazwą: „budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu” – nr ewid. dz. 1229 przy ul. Długiej bocznej - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy - zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

Sandomierz, 2 czerwca 2021 r.

 

podpisał:

Naczelnik Wydziału

mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz