Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ 15/3/2021

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie w dniu 10 maja 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza,

Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. Część I. Dochody.
  4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na 31.12.2020 rok.
  5. Zapoznanie z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
  6. Sprawy różne, wnioski komisji.
  7. Zamknięcie obrad.

Głosowano – 7za” - jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek,

Bez udziału w głosowaniu radnego Marcina Świerkuli.

Ad. 3

Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok. Część I. Dochody.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Barbarze Grębowiec, aby przedstawiła powyższy punkt porządku obrad. Skarbnik Sandomierza rzetelnie omówiła każdy dział i rozdział sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Sandomierz za 2020 rok po stronie dochodów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę,

Dz. 600 - Transport i łączność,

Dz. 630 – Turystyka,

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa,

Dz. 710- Działalność usługowa,

Dz. 750 – Administracja publiczna,

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związana z ich poborem,

Dz. 758- Różne rozliczenia,

Dz. 801- Oświaty i wychowanie,

Dz. 851 –Ochrona zdrowia,

Dz. 852- Pomoc społeczna,

Dz. 854 – Edukacja opieka wychowawcza,

Dz. 855 – Rodzina,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Przewodniczący komisji zwrócił się do jej członków o pytania/ uwagi do omówionego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek oświadczyła, że jednym z pomysłów na zwiększenie dochodów gminy byłoby ponowne przeanalizowanie sprzedaży mieszkań komunalnych w blokach komunalnych oraz na Starym Mieście.

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że sprzedaż majątku komunalnego została wstrzymana.  Na Starym Mieście dużo lokali mieszkalnych nie posiada uregulowanego prawa własności. Skarbnik Sandomierza dodała, że powyższą sprawę należy poddać dyskusjom na posiedzeniach komisji.

Obrady opuściła radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Marcin Świerkula.

Radny Sylwester Łatka zwrócił się do Skarbnika Sandomierza w Dz. 926- Kultura fizyczna, z pytaniem dlaczego wpływy są mniejsze np. z hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji?

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że ośrodek był zamknięty ze względu na stan pandemii koronawirusa.

Radny Andrzej Bolewski zapytał o wysokość funduszy przeznaczonych na placówki sportowe?

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że dochody sięgnęły kwoty 874.000 zł, z kolei łączne wydatki w Dz. 926 wyniosły 6.802.000 zł. W przypadku wydatków na obiekty sportowy kwota sięgała 5.636.000 zł.

Wobec braku uwag i pytań radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw’, 2 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Ad.4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na 31.12.2020 rok.

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie omówiła stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2020 r. pod względem:

- rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,

- danych o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.,

- danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

- długoterminowych aktyw finansowych,

- danych o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wobec braku uwag i pytań radny Sylwester Łatka przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Zapoznanie z Uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Przewodniczący komisji poprosił o odczytanie powyższej uchwały przez Panią Barbarę Grębowiec.

Jednocześnie, radny Sylwester Łatka przypomniał, że dokument został wysłany drogą e-mailową przez pracownika biura Rady celem wcześniejszego zapoznania się z treścią.

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Sylwester Łatka zwrócił się do członków komisji i ustalił kolejny termin posiedzenia przypadający na dzień 17 maja br., godz. 12.00 w formie wideokonferencji, podczas którego zostanie zaopiniowana część II. - Wydatki, Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Przewodniczący komisji poinformował o wniosku skierowanym do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców z dnia 22.03.2021 r. Radny Sylwester Łatka oznajmił, że pismo zostało zadekretowane również do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pokłosiem jej obrad została podjęta uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości.

Radny Andrzej Bolewski zapytał Panią Barbarę Grębowiec o kwotę wpływów do budżetu miasta ze wszystkich podatków z prawobrzeżnego Sandomierza? Czy mieszkańcy, którzy zakupili działki np. na ul. Piaski otrzymają zwrot kosztów ze względu na objęcie ich mapami ryzyka powodziowego?

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że nie można podzielić uiszczonych opłat za wszystkie podatki na lewy i prawy Sandomierz, ponieważ podana kwota w budżecie zbiorczo obejmuje obie strony miasta. Należało by policzyć ręcznie. Ponadto, Pani Barbara Grębowiec dodała, że gmina nie odkupi lub nie wygeneruje odszkodowania z tytułu zakupu ww. działek.

Radny Marcin Świerkula zapytał o ilość sprzedanych gruntów po prawej stronie Sandomierza na przestrzeni ostatnich dwóch lat? Czy wpłynęły wnioski od mieszkańców w sprawie udzielenia rekompensaty za zakup tych nieruchomości?

Pani Aneta Przyłucka odparła, że mieszkańcy, którzy zakupili grunty po prawej stronie Sandomierza zanim rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące map ryzyka powodziowego otrzymali zgodę na budowę. Ostatnia sprzedaż nieruchomości na ul. Piaski otrzymała odmowną decyzję. 

Radny Mariusz Prezgot zapytał, dlaczego czynsz za wynajem lokalu po dawnej „burgerowni” na Starówce jest tak wysoki?

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że stawka za ostatni czynsz za lokal stanowi podstawę do licytacji. Jednak niebawem nastąpi zmiana i cena wyjściowa stawki za wynajem będzie wyliczona na podstawie średniej z terenu Starego Miasta.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

 

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu