Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2057 o kwotę 29 998,00 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2007 o kwotę 29 998,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2057 o kwotę 580,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł
RAZEM: 47 578,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 340 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4017 o kwotę 9 587,47 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4019 o kwotę 1 500,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4117 o kwotę 7 721,69 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4119 o kwotę 900,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4127 o kwotę 2 272,09 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4129 o kwotę 60,41 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4227 o kwotę 25 843,69 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 6067 o kwotę 580,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł
RAZEM: 391 465,35 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2007 o kwotę 30 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4217 o kwotę 6 816,72 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4219 o kwotę 2 460,41 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4307 o kwotę 7 024,22 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 18 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 300 000,00 zł
RAZEM : 406 301,35 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:

§ 906 o kwotę 2 744,00 zł

 

 

 

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.701.621,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.149,01 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434.000,00 zł. ”;
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 201 621,01 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (977,21KB)

DOCXUzasadnienie XXXVI/369/2021.docx (13,88KB)

PDFZalacznik1 XXXVI/369/2021.pdf (257,20KB)

PDFZalacznik2 XXXVI/369/2021.pdf (130,98KB)

PDFZalacznik3 XXXVI/369/2021.pdf (111,32KB)

PDFZalacznik4 XXXVI/369/2021.pdf (102,12KB)

PDFUchwała Nr XXXVI -369-2021 - głosowanie.pdf (297,63KB)