Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 135/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia  zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników i dróg na terenie miasta Sandomierza”.

§ 1

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Janusz Stasiak                                - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                          - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Dorota Drozdowska – Achenbach    - Sekretarz Komisji

4. Piotr Wójtowicz                    - Członek Komisji

5. Angelika Kędzierska                       - Członek Komisji

6. Tadeusz Dusak                               - Członek Komisji

7. Jarosław Szczerowoda           - Członek Komisji

8. Piotr M. Kossak                             - Członek Komisji

9. Beata Podsiadło                   - Członek Komisji

10. Andrzej Krasoń                   - Członek Komisji

11. Oskar Żak                                    - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności powierzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

Podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, przygotowanie propozycji wyjaśnień dotyczących treści SWZ, dokonanie otwarcie ofert, dokonanie ich oceny, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu z postępowania, przedłożenie protokołu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

Do zadań poszczególnych członków Komisji należy:

Skład Komisji

Zadania poszczególnych członków Komisji

Janusz Stasiak

Przewodniczący Komisji

 

1. Organizowanie pracy Komisji w tym wyznaczenie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono w Zarządzeniu nr 28/2019/RZP w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

2.       Dokonywanie otwarcia ofert.

3.       Składanie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

4.       Wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;

 1. W razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
 2. Podział prac przydzielanych członkom komisji;

7. Informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;

Joanna Pawelczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 1. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji wykonywanie czynności jw.,
 2. Odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy Pzp i włączenie wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
 3. Przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności
  w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;
 4. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
 5. Nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
 6. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z SWZ i ustawą- prawo zamówień publicznych.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 8. Sprawdzanie wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pod względem rachunkowym, terminy).
 9. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 10. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 11. Przekazanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania.
 12. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jn.

 

Dorota Drozdowska-Achenbach

Sekretarz Komisji

 1. Sporządzanie kompletnej dokumentacji przetargowej (sporządza i wysyła pisma do wykonawców, przekazuje do publikacji w platformie e-zamówienia ogłoszenia na zasadach określonych w ustawie: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamieszcza ww. ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zamieszcza Specyfikacje Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania). 
 2. Udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.
 3. Dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami, sporządzenie propozycji komisji.
 4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji.
 5. Przestrzeganie zasad pisemności w zakresie określonym ustawą pzp.
 6. Przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.
 7. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem.
 8. Przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
  1. udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
  2. przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
  3. dokonania jej archiwizacji.
 9. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z ustawą- prawo zamówień publicznych i SWZ.
 10. Przekazywanie zawartej umowy komórce merytorycznej, Wydziałowi Finansowemu.
 11. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 13. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 14. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 15. Sprawdzanie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pod względem rachunkowym, terminy).

 

Piotr Wójtowicz

Członek Komisji

 1. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z ustawą- prawo zamówień publicznych i SWZ.
 2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 3. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 4. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

 

Angelika Kędzierska

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału
  w postepowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane
  w ofertach zostały obliczone prawidłowo,  sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych) wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia, w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy w terminie 15 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie j.w.,
 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Tadeusz Dusak

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału
  w postepowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane
  w ofertach zostały obliczone prawidłowo,  sprawdza warunki wymagane od wykonawcy, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych) wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia, w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy w terminie 15 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie j.w.
 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Jarosław Szczerowoda

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału
  w postepowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane
  w ofertach zostały obliczone prawidłowo,  sprawdza warunki wymagane od wykonawcy, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych) wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia, w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy w terminie 15 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie j.w.

 

Piotr M. Kossak

Członek Komisji

 

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym.
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Sprawdzanie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy pod względem formalno – prawnym.

 

Beata Podsiadło

Członek Komisji

 

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem rachunkowym oraz zgodności z SWZ  (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy).
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;
 5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

 

Andrzej Krasoń

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

 

Oskar Żak

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

 

§ 3

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzonym Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 135 2021 RZP w sprawie powołania Komisji.pdf (1,12MB)