Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Protokół Nr 22/5/2021

Komisja Praworządności

z dnia 20 maja 2021 roku

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:15

Posiedzenie Komisji Praworządności odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Marcin Świerkula, Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności. Ponadto przywitał Panią J.S.*) – mieszkankę Sandomierza.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;
  4. Wnioski komisji, sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co do przedstawionego projektu porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że wnioskodawcą projektu uchwały jest Burmistrz Miasta Sandomierza. Dodał, że projekt zakłada desygnowanie Pana Janusza Stasiaka Zastępcę Burmistrza Miasta jako przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej sandomierskiego szpitala.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji oddał głos Pani J.S.*).

J.S.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że wpisując się w dyskusje dot. nazwy nowego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej złożyła propozycje nazwy tj. „Bitwy pod Pielaszowem” lub „Pielaszowiaków”. Dodał, że w przestrzeni medialnej pojawia się propozycja nazwy – „Stanisława Szwarc-Bronikowskiego”. Podkreśliła, że miała przyjemność poznać Szwarc-Bronikowskiego, ale trudno jest jej wskazać jego zasługi dla Miasta Sandomierza. Na koniec dodała, że w bitwie pod Pielaszowem zginął kwiat sandomierskiej młodzieży, który zasługuje na godne upamiętnienie w przestrzeni miejskiej. Ponadto przedstawiła rodzinne wspomnienia związane z czasami okupacji i bitwy pod Pielaszowem.

Radna Kazimiera Bednarska sformułowała pytanie czy przedstawiony wniosek jest podparty podpisami innych rodzin związanych z tragedią Bitwy pod Pielaszowem. 

J.S.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że przedstawiony wniosek jest wyłącznie jej propozycją.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pisma skierowane do Komisji Praworządności, jak niżej:

  1. Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach z prośbą o rozpatrzenie możliwości nadania nazwy ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej pn.: „Sandomierskich Kolumbów”;
  2. Wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego o wszczęcie procedury ujęcia na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rezerwatu Przyrody „Góry Pieprzowe”;
  3. Inicjatywa Obywatelska – upamiętnienie Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza: prof. Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo” oraz Leona Torlińskiego ps. „Kret” poprzez nazwanie alejek ich imieniem w Parku Saskim. 

Radny Marek Chruściel stwierdził, że kolejne posiedzenie komisji będzie m.in. poświęcone przyszłej nazwie budowanego ronda. Dodał, że wszystkie pisma zostaną w wersji elektronicznej przesłane członkom komisji.

Radny Jerzy Żyła poparł inicjatywę radnego Marka Chruściela. Dodał, że warto temat nowej nazwy ronda przekazać do opiniowana na innych większych komisjach rady, tak by zgoda co do nazwy była ponad podziałami i sporami. Podkreślił, że na rondzie można umieścić również krzemień pasiasty.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel sformułował wniosek komisji do przewodniczącego rady z prośbą o zainicjowanie debaty wśród wybranych komisji stałych rady dot. przyszłej nazwy budowanego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej.

W związku z powyższym poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie ww. wniosku.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.