Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 131/2021/ CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

 z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się przerwy w pracy przedszkoli, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz”, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 131/2021/ CUW

 Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25.05.2021 r.

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 1,

ul. Okrzei 8, 27-600 Sandomierz

01.08.2021 r.

31.08.2021 r.

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 3,

ul. Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz

01.07.2021 r.

31.07.2021 r.

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 5,

ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz

01.07.2021 r.

31.07.2021 r.

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 6,

ul. T. Króla 3, 27-600 Sandomierz

01.07.2021 r.

31.07.2021 r.

5.

Przedszkole Samorządowe Nr 7,

ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz

01.08.2021 r.

31.08.2021 r.

W lipcu 2021 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu. Z powodu remontu w budynku przedszkola, dyżur będzie realizowany w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu przy ul. T. Króla 3.

W sierpniu 2021 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu
 3. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Sandomierzu

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 131/2021/ CUW

 Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25.05.2021 r.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Sandomierz

§ 1. 1. Przedszkola w Gminie Sandomierz funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

 2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców / prawnych opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

§ 3. 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w bieżącym roku szkolnym.

2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta  w tym czasie z urlopu wypoczynkowego  lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

4. Liczebność grupy  przedszkolnej będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę. Za zgodą  organu prowadzącego grupa może zostać zwiększona o 2 dzieci.

5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia swoim dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

6. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej przez  1 miesiąc.

§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 11 czerwca 2021 roku.

2.Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r.

3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 16 czerwca 2021 roku.

4.Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości  w dniu 18 czerwca 2021 r.

5. Dyrektor pełniący dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci  innego przedszkola z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki  do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie określone są w Uchwale Nr VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 za dany miesiąc regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka gotówką, z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca i naliczane będą w wysokości wynikającej z:

 1. liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym realizowanych po podstawie programowej zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną.

oraz

 1. dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem zwrotów z tytułu nieobecności dziecka.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym opłaty za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową (nie dotyczy dzieci 6 - letnich)  oraz  za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.

4. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola dyżurującego.

§ 6. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom / prawnym opiekunom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.

2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

§ 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 131/2021/ CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25.05.2021 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Nr ……. w Sandomierzu

w terminie od …………………………………………………… do …………………………………………

Imię i nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .                             

ur. dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr PESEL dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. .

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzic (opiekun) deklaruje na …………….. godziny dziennie odpłatnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych wykraczających poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego oraz trzy  posiłki dziennie. Dzienny pobyt dziecka w godzinach od ………….…… do ………………..……

 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczam, że w okresie przebywania mojego dziecka w przedszkolu pracuję i nie korzystam w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, wychowawczego.

…………………………………………………                  …………………………………………………….

 ( data podpis matki/prawnego opiekuna)                                                                 ( data podpis ojca/prawnego opiekuna)

Upoważnienie dla osób odbierających dziecko

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka …..............................................................................

                                                                                     ( imię i nazwisko dziecka)

……………………………………. ………………………………………………………..tel. . . . . . . . . . . . .

 ……………....……………………….……………………………………………………..tel. . . . . . . .. . . . .

………………………………………..……………………………………………………..tel. . . . . . . . . . . .

Upoważnienie jest ważne od………………….……..do…………………..……….

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

Dodatkowe informacje o dziecku np. choroby, alergie, inne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………

Numery telefonów  rodziców /prawnych opiekunów do natychmiastowego kontaktu

......................................................................................................................................................

Oświadczenie:

 1. Świadoma/y/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zobowiązuję/emy się do terminowego do 15–ego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po okresie rozliczeniowym, w którym osoba uprawniona korzystać będzie z wyżywienia do uiszczenia opłaty związanej z pobytem dziecka w dyżurującym Przedszkolu w Sandomierzu. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu oraz będzie skutkować naliczaniem odsetek ustawowych.
 3. Zobowiązuję/emy się do przestrzegania zadeklarowanych godzin.
 4. Jestem/jesteśmy świadoma/y/mi czynnika ryzyka COVID – 19 i zapoznałam/em/zapoznaliśmy się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie.
 5. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka przez pracowników placówki oświatowej  przy użyciu termometru elektronicznego   każdorazowo przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy pojawiają się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.

Sandomierz, dnia ………………………………………….

…………………………………………….                           …………………………………………………….

   (podpis matki/opiekunki prawnej)                                                      (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES DYŻURU WAKACYJNEGO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole…………………………….……………………(przedszkole dyżurujące, ).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem email: lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w oraz na podstawie ustawy prawo oświatowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a wobec dzieci przyjętych do placówki w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych. Administrator na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia jw. przetwarza również dane osobowe zaliczane do danych szczególnej kategorii tj. dane dot. zdrowia.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania ograniczenia, przetwarzania usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola.

 

 

…………………………………...  

      (miejscowość, data)         

 

 

 

      …………………………………………………….

  (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dniu………………………………………………………

1.Zakwalifikowała dziecko  na dyżur wakacyjny w okresie ………………………………

2. Nie zakwalifikowała dziecka na dyżur wakacyjny w okresie…………………………

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej Podpis Przewodniczącego

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA W ZAKRESIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest:

……………………………………………………………………………………………………………

(określić Przedszkole dyżurujące , nazwa, siedziba)

w zakresie:  mojego imienia i nazwiska, nr. telefonu dla celów weryfikacji ww. danych podczas odbioru dziecka …………………………………………….………….……... (imię i nazwisko dziecka) z przedszkola. 

Zostałam/-em poinformowana/ -y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne a zgodę mogę wycofać w każdym momencie.

.………………………………………………………….

 (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole………………………………………………………………(przedszkole dyżurujące, dane kontaktowe)
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem email: lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w – na podstawie zgody na ich przetwarzanie w celu weryfikacji tożsamości podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 11. Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od rodziców / opiekunów prawnych dziecka, do odbioru którego zostaje Pani/Pan upoważniona/y.
 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym odbiór dziecka z przedszkola.

………………………………..                                …………………………………………………

       (miejscowość, data)                                         (podpis osoby upoważnionej)

 

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarzadzenie nr 131 2021 CUW (1).pdf (183,50KB)