Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 105/2021/SK

B U R M I S T R Z A  M I A S T A  S A N D O M I E R Z A

z dnia  29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody  w budżecie miasta:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 13 746,54  zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 13 477,00 zł

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 269,54 zł

RAZEM: 13 746,54  zł

§ 3. Załącznik nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.118.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.

XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 105 2021 SK.xls (136,50KB)