Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 20/2/2021

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 22 kwietnia 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Tomasz Malinowski.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Katarzyna Knap-Sawicka - Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (czyt.: KPSiT),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Katarzyna Batko - Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierz”,

Pan Mateusz Paciura - przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierz”,

Pan Michał Basiński - Ekspert firmy „Synergia” z Lublina,

Pani Anna Boroń - Przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (czyt.: MOS),

Pani Marzena Martyńska - Sekretarz Polskiego Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego  w Sandomierzu (czyt.: PTTK),

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
w Sandomierzu (czyt.: SCK),

Pan P.Ż.*) - Mieszkaniec Sandomierza,

Państwo A. i P.B.*) - Mieszkańcy Sandomierza

Radny Piotr Chojnacki,

Radny Andrzej Lebida.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

4.Przyjęcie informacji z pracy nad wdrażaniem Strategii marki Sandomierza.

5.Przygotowanie do sezonu turystycznego (Referat KPSiT, SCK, Muzeum, PTTK, LOT).

6.Sprawy różne, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek przypomniała, że 24 lutego br. podczas obrad XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza był już procedowany taki sam projekt uchwały, który finalnie został przegłosowany negatywnie. Mówczyni zapytała o powód ponownego wprowadzania dokumentu pod obrady komisji, a później pod głosowanie na kwietniowej sesji?

Przewodniczący komisji odpowiedział, że czynnikiem, który wpłynął na powyższą decyzję było złożone pismo Państwa A. i P.B.*) w dniu 30.03.2021 r. do Rady Miasta Sandomierza, w którym podane zostały obszerne wyjaśnienia dot. zakupu działki o nr ewid. 1094/2.

Radny Wojciech Czerwiec zgodził się z przedmówcą. Dodał, że część radnych głosując negatywnie w lutym uznała, że warto ponownie pochylić nad ww. projektem.

Radny Janusz Poński z przykrością oświadczył, że niestety zabrakło głosów inwestorów podczas opiniowania lutowego projektu uchwały. Być może wiele wątpliwości zostałoby zlikwidowanych.

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania:

Głosowano:  4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Radny Janusz Poński przekazał głos Panu P.B.*) w celu ustosunkowania się do powyższego punktu porządku obrad.

Inwestor na wstępie  swojej wypowiedzi zdementował błędne informacje podane w mass mediach dot. powierzchni i ceny działki. Mówca podkreślił, że działka na ul. Żydowskiej wynosi 115 m2 . Pan P.B.*) przedstawił argumenty przemawiające za kupnem nieruchomości.

Przewodniczący komisji zapytał o plan wykorzystania działki oraz o plan zagospodarowania przestrzennego miasta względem niej?

Pani Barbara Rajkowska odpowiedziała, że dla obszaru Starego Miasta nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Być może w przyszłości zostanie opracowany. Działki nie da się wykorzystać inwestycyjnie tylko rekreacyjnie. Naczelnik Wydziału GN dodała, że miasto nie posiada planu na własną nieruchomość, ponieważ teren jest wypłaszczony  w 40%, a pozostała część stanowi skarpę o nachyleniu 45-50 stopni.  Procedura wyceny zostanie rozpoczęta dopiero po podjęciu uchwały. Orientacyjna cena w wysokości 34.500 zł została oszacowana na podstawie  podobnych nieruchomości na Starym Mieście.

Radny Mariusz Prezgot nie zgodził się z radnym Wojciechem Czerwcem. Dodał, że „cokolwiek miasto zaniedba to sprzeda”. Wyraził swój sprzeciw wobec sprzedaży mienia gminy.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że nie podziela stanowiska radnego Wojciecha Czerwca. Miasto przez lata zaniedbało wizerunek. Na Starym Mieście nie powinno sprzedawać się nieruchomości, ponieważ są majątkiem państwowym, objętym ochroną konserwatora zabytków. Mówczyni jednak doceniła wkład pracy wykonanej przez Państwa B.*) w istniejącą restaurację i uporządkowany teren wokół niej.

Z kolei, radny Janusz Poński posiadał odmienne zdanie  twierdząc, że sprzedaż gruntu nie doprowadzi do negatywnych skutków dla miasta, a wręcz przeciwnie przyniesie korzyści. Działka zostałaby przekazana sprawdzonemu, prywatnemu inwestorowi, który stworzył w Sandomierzu inwestycję ponadczasową z dbałością o każdy detal, w postaci restauracji „Widnokrąg”.
Zdaniem mówcy, gmina powinna wspierać lokalnych przedsiębiorców i podziękować inwestorom za uporządkowanie zaniedbanego od lat terenu. 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że działka znajdująca się na Starym Mieście jest wpisana do dziedzictwa narodowego i nie należy jej sprzedawać.

Przewodniczący komisji zakończył dyskusję i przystąpił do głosowania nad powyższym projektem uchwały.

Głosowano – 3 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Ad.4

Przyjęcie informacji z pracy nad wdrażaniem Strategii marki Sandomierza.

Przewodniczący komisji oznajmił, że inicjatorką spotkania i rozmów na temat wdrożenia „Strategii marki Sandomierza” była Pani Katarzyna Knap-Sawicka, która rzetelnie przedstawiła całą procedurę przedsięwzięcia. Zdementowała nieprawdziwe informacje podane w mediach, w sprawie:

- powielonych niepotrzebnie dokumentów: „Strategii marki Sandomierza” oraz „Strategii rozwoju miasta na lata 2015-2025” ,

- generowania gminnych funduszy na te same dokumenty.

Kierownik Referatu KPSiT wyjaśniła, że na podstawie wniosków pokontrolnych z 2019 r. Najwyższej Izby Kontroli Dz. 750 Promocja wynikało, iż należy

opracować strategię promocji - marki. Pieniądze na powyższy cel zostały przeznaczone z budżetu referatu.

W zespole nad wdrażaniem strategii pracuje 9 osób: Pani Anna Bokwa (Restauracja „Widnokrąg”), Pani Anna Boroń (Muzeum), Pani Katarzyna Batko (LOT), Pani Marzena Martyńska (PTTK), Pan Krzysztof Tusznio (Hotel „Sarmata”), Pan Mateusz Paciura („Stowarzyszenie Winiarzy” oraz LOT), Pan Przemysław Gołębiewski (Hotel „Mały Rzym”), Pani Beata Pytelewicz (CIT), Pani Beata Wojtuszka (SCK). Z kolei, nad opracowaniem dokumentu pracowało ok. 30 osób.

Każda z wymienionych wyżej osób opowiedziała o swoich refleksjach nad przebiegiem prac dot. wdrożenia strategii marki Sandomierza.

Pani Anna Bokwa  zwróciła się z prośbą o wsparcie i zaangażowanie ze strony urzędników. Oświadczyła, że dostarczy do biura Rady Miasta 5 egzemplarzy książki pt. „Miasto szczęścia” jako „gotową receptę dla Sandomierza”.
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że chce, aby miasto się rozwijało deklarując pomoc. Z przykrością jednak stwierdziła, że niektóre sugestie proponowane przez część radnych są odrzucane i nie spotykają się ze zrozumieniem.  Ponadto, zwróciła uwagę na brak interwencji Straży Miejskiej oraz  Policji w Parku „Piszczele”, w którym młodzież zostawia śmieci i nadużywa alkoholu.  

Pan Michał Basiński przedstawił przygotowaną prezentację (w załączeniu do protokołu).

Pan P.Ż.*) zwrócił uwagę na nieczytelny Biuletyn Informacji Publicznej na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego. Poprosił o dopracowanie strony, aby była bardziej przystępna dla mieszkańców.

Przewodniczący komisji poprosił Panią Katarzynę Knap-Sawicką o udostępnienie dokumentu omówionej wyżej prezentacji w celu załączenia do protokołu oraz wysłania drogą elektroniczną do wszystkich radnych z informacją, iż prace nad wdrożeniem dokumentu nadal trwają i niebawem jej efekty zostaną upublicznione.  

Kierownik Referatu KPSiT zaapelowała, aby członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki I Promocji zostali ambasadorami strategii.

Ad.5

Przygotowanie do sezonu turystycznego (Referat KPSiT, SCK, Muzeum, PTTK, LOT).

Przewodniczący komisji poprosił każdego z zaproszonych gości o omówienie przygotowania do sezonu turystycznego każdego z obiektów wymienionych w punkcie porządku obrad.

Radny Janusz Poński poprosił o pisemne udostępnienie informacji w celu dołączenia druku do treści protokołu.

Radny Janusz Poński zapytał czy Sandomierskiemu Centrum Kultury udało się wygenerować dochody z Bramy Opatowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego im. Aleksandra Patkowskiego  w Sandomierzu?

Pan Wojciech Dumin powiedział, że obiekty były otworzone przez 5 tygodni ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Dochody były porównywalne do 2020 roku. Od 13 lutego do 13 marca liczba zwiedzających stale wzrastała. 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za rzetelne przedstawienie przygotowań do sezonu turystycznego i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Podczas trwania obrad komisji radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby połączyć jarmark mikołajkowy z noworocznym i zaprosić miasta partnerskie do wspólnego w nim uczestnictwa,  jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa na to pozwoli.

Z kolei, Pan P.Ż.*) – Mieszkaniec Sandomierza uczestniczący w obradach komisji zwrócił się z prośbą o usprawnienie nieczytelnego Biuletynu Informacji Publicznej na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.

Decyzją Przewodniczącego komisji powyższe sugestie zostaną przekazane do Burmistrza Sandomierza.

Radny Janusz Poński poprosił protokolanta biura Rady o zeskanowanie wszystkich pism skierowanych do komisji i wysłanie drogą elektroniczną do członków komisji:

1.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

2.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.03.2021 o zwołanie w trybie pilnym sesji Rady Miasta Sandomierza w sprawie nowelizacji map zagrożenia ryzykiem powodzi w prawej części Sandomierza,

3.Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.03.2021 r. w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” i „Domu Pobytu Dziennego” wraz z podpisami instytucji, firm i osób wspierających inicjatywę.

4.Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 30.03.2021r. w sprawie Krajowego Planu Odbudowy oraz udzieloną odpowiedź znak: PSZ.0004.2.2021.AWO z dnia 20.04.2021 przez Burmistrza Sandomierza.

5.Pismo Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” – Pana Andrzeja Bolewskiego z dnia 09.03.2021 r.

6.Odpowiedź na wnioski komisji znak: UA.6724.1.9.2021.MSZ z dnia 19.01.2021 r. w sprawie budynku dawnych koszar carskich Sandomierskiej Straży Granicznej przy ul. Zawichojskiej 13 w Sandomierzu.

7.Odpowiedź na wnioski komisji znak: GN.0003.1.2021.BRA z dnia 15.01.2021 r. dot. pisma z dnia 30.12.2020 r. znak: Or.0004.121.2020SRU

8.Odpowiedź na wnioski komisji znak:TI.7234.7.2021.SKO z dnia 25.01.2021 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej przebudowy placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

PDFprezentacja strategii marki miasta.pdf (862,04KB)
DOCPrzygotowanie SCK- do sezonu turystycznego 2021.doc (31,50KB)
DOCXkalendarz imprez 2021.docx (16,56KB)